Statut Hrvatske demokratske zajednice 1990

Sarajevo, 6. srpnja 2013. godine

1/ Temeljne odredbe

Naziv stranke i sjedište

 

Članak 1.

 

Naziv stranke je: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 /u daljnjem tekstu: HDZ 1990/.

Skraćeni nazivi stranke su: HDZ 1990, i HDZ ’90.

Sjedište HDZ 1990 je u Mostaru, Nikole Šubića Zrinjskog 11/1., 88000 MOSTAR

Središnjica HDZ1990 ima svoj ured u Sarajevu.

 

 

Hrvatska demokratska zajednica 1990.

 

Članak 2.

 

HDZ 1990 je narodna stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskoga naroda, građane pripadnike drugih naroda i manjina u Bosni i Hercegovini, čiji se program temelji na načelima demokracije i civilizacije te drugim demokratskim vrijednostima.

HDZ 1990 je narodna i socijalna stranka, jer zastupa interese svih društvenih slojeva.

HDZ 1990 je suvremena stranka, jer uvažava dosege moderne uljudbe.

HDZ 1990 je slobodnjačka stranka, jer promiče ideju i sustav slobode za svakoga i svugdje.

HDZ 1990 je državotvorna stranka, jer promiče hrvatski nacionalni interes, čuva tradiciju i identitet hrvatskoga naroda i vrijednosti Domovinskog rata.

HDZ 1990 je europska stranka, jer prihvaća europske standarde i budućnost Bosne i Hercegovine vidi u zapadnoeuropskim integracijama.  

 

Područje djelovanja

 

Članak 3.

 

HDZ 1990 djeluje u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu.

HDZ 1990 djeluje u Bosni i Hercegovini u skladu sa svojim Statutom, a u inozemstvu u skladu sa Statuom i Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDZ 1990, i u okviru pravnog poretka dotične države.

 

 

Pečat, znak, himna, zastava i članska iskaznica

 

Članak 4.

 

HDZ 1990 ima pečat okruglog oblika s tekstom “Bosna i Hercegovina – Mostar-Sarajevo”, a u sredini je znak HDZ 1990 .

Znak je u obliku velikih latiničnih slova “HDZ” ispod kojeg je  ’1990′.

HDZ 1990 može imati svoju himnu koja će se regulirati posebnom odlukom Središnjeg odbora.

Zastava HDZ 1990 je plave boje sa znakom HDZ 1990  u sredini, ispod kojeg piše “HDZ 1990 ”.

Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo na prijedlog Glavnog tajništva HDZ 1990.

 

Javnost rada

 

Članak 5.

 

Rad HDZ 1990 i njezinih tijela je javan.

Sa zasjedanja pojedinih tijela HDZ 1990 može se njihovom odlukom isključiti javnost.

 

 

 

 

 

Glasila stranke

 

Članak 6.

 

HDZ 1990 ima stranačko glasilo.

Stranka će radi ostvarivanja svoga programa izdavati i druga glasila, a služit će se i ostalim sredstvima javnog priopćavanja.

 

Odnosi prema drugim strankama i udrugama

 

Članak 7.

 

HDZ 1990 surađuje sa srodnim strankama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

HDZ 1990 se može temeljem odluke Središnjeg odbora učlanjivati u međunarodne udruge srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njezinih programskih ciljeva.

 

 

 

2/ Članstvo

 

 

Uvjeti za stjecanje članstva

 

Članak 8.

 

Članom HDZ 1990 može postati osoba koja je navršila 16 (šesnaest) godina života te:

 

prihvaća načela, program i statut stranke,

 

izražava spremnost promicati ciljeve stranke,

 

nije član koje druge stranke,

 

prihvaća pravila etičkog kodeksa HDZ 1990.

 

 

 

 

Učlanjenje

 

Članak 9.

 

Članom HDZ 1990 postaje se potpisivanjem pristupnice koja se unosi u Registar članstva područnog  odbora HDZ 1990, a tamo gdje, sukladno Statutu, HDZ1990 djeluje u okviru drugačijeg ustroja, u registar dotične organizacije.

Ako Izvršni odbor područnog odbora utvrdi da osoba koja želi upis u članstvo i koja je potpisala pristupnicu, ne ispunjava uvjete iz članka 8. ovog Statuta vlastan je u roku od 8 (osam) dana od kada je zaprimio potpisanu pristupnicu uputiti Županijskom odboru HDZ 1990, odnosno višoj stranačkoj instanci, pisani priziv kojim se osporava upis dotične osobe u članstvo HDZ 1990.

Županijski odbor mora u roku od 30 dana dostaviti pisanu odluku Izvršnom odboru temeljnog ogranka o upisu dotične osobe u članstvo HDZ 1990. Odluka mora biti obrazložena.

Protiv odluke Županijskog odbora HDZ 1990 Izvršni odbor područnog odbora ili osoba kojoj je opozvano članstvo, mogu uložiti u roku od 8 dana od dana primitka odluke priziv Visokom časnom sudu HDZ 1990 koji donosi konačnu oduku.

 

 

 

 

Članak 9a

 

Osiguravanje ravnopravne zastupljenosti spolova

 

Sve temeljne organizacije HDZ1990 dužne su u sklopu vođenja Registra članstva (Članak 9) redovito voditi i ažurirati evidenciju članstva prema spolu.

U svim tijelima HDZ1990 treba nastojati da najmanje 30% bude iz manje zastupljenog spola.

 

 

 

 

Područna pripadnost člana

 

Članak 10.

 

Član HDZ 1990 pripada jednom područnom odboruHDZ 1990 prema mjestu prebivališta.

Dođe li do preseljenja, član se mora odjaviti u područnom odboru, te navesti novu adresu, kako bi se mogao upisati u  Registar članstva prema mjestu prebivališta

Višestruko članstvo nije dopušteno.

Registar članova se vodi za područje Općinskog/Gradskog odbora.

Središnji Registar članstva vodi Glavno tajništvo HDZ 1990.

Općinski/Gradski odbori su dužni izvještavati Glavno tajništvo o promjenama u Registru članstva.

 

Prava i obveze članova

 

Članak 11.

 

Član HDZ 1990 ima pravo u područnom odboru kojempripada, te u svim tijelima kojih je član, sudjelovati u političkom oblikovanju stranke, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima te odlučivati s tim u svezi. Njegovo je pravo i da bude obavješćivan od strane tijela stranke, njezinih dužnosnika i izabranih vijećnika i zastupnika.

Član HDZ 1990 je dužan redovito dolaziti na sastanke tijela stranke kojima pripada.

Član HDZ 1990 ima pravo birati i biti biran u tijela stranke.

Unutar opće stranačke usmjerenosti član HDZ 1990  mora zastupati i promicati program i interese stranke, pridržavati se Statuta stranke i etičkog kodeksa ponašanja u stranci, te poštovati stranačku stegu.

Član HDZ 1990 može obnašati dužnost predsjednika na jednoj organizacijskoj razini.

Član HDZ 1990 mora plaćati članarinu.

Kandidat/kandidatkinja za stranačke funkcije, kao kandidat/kandidatkinja HDZ 1990 za dužnosnika i nositelja izvršne vlasti na bilo kojoj razini ne može biti osoba koja ima neizmirene obveze u smislu neplaćene članarine ili drugih neizmirenih financijskih obveza prema HDZ1990.

 

 

Obveze dužnosnika, zastupnika i vijećnika

 

Članak 12.

 

Dužnosnici, zastupnici i vijećnici imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi.

Dužnosnici, zastupnici i vijećnici obvezni su izvješćivati o svom radu i raspravljati s članovima o svim političkim pitanjima iz područja njihova djelokruga, te se odazvati na svaki obrazloženi poziv svoga područnog odbora ili organizacije.

Dužnosnici, zastupnici i vijećnici dužni su dosljedno i odgovorno provoditi politiku stranke utvrđenu na stranačkim tijelima.

Svi članovi HDZ1990 koji obavljaju bilo koju dužnost za koju primaju naknadu, a ista proizlazi iz mandata HDZ 1990, dužni su poštovati odluke o financijskim obvezama prema HDZ1990.

 

 

 

 

Prestanak članstva

 

Članak 13.

 

Članstvo prestaje:

 

-        smrću člana,

-        istupanjem iz stranke,

-        isključenjem,

-        kandidiranjem na izborima bez suglasnosti stranke,

-        podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez   prethodne suglasnosti nadležnog tijela HDZ 1990,

-        upisom u drugu stranku.

 

Član ima pravo istupiti iz HDZ 1990 podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjavu podnosi tijelu ovlaštenom za donošenje odluke za primanje u članstvo.

Član HDZ 1990 može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze.

O isključenju odlučuju tijela utvrđena ovim Statutom protiv čijih je odluka dopušten priziv Visokom časnom sudu.

Članu HDZ 1990 za kojeg se utvrdi da je postupio po alinejama 4., 5. i 6. stavka 1. ovog članka prestaje članstvo činom postupka. Odluku kojom se utvrđuje prestanak članstva donosi tijelo ovlašteno za donošenje odluke za primanje u članstvo.

 

 

Počasno članstvo i priznanja HDZ 1990

 

Članak 14.

 

HDZ 1990 ima i počasne članove.

Počasne članove, na prijedlog Predsjedništva HDZ 1990, proglašava Sabor HDZ 1990, a između zasjedanja Sabora to obavlja Središnji odbor HDZ 1990.

U Središnjici HDZ 1990 ustrojit će se evidencija počasnih članova.

Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja u skladu s Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo HDZ 1990. 

 

 

3/ Ustrojstvo HDZ 1990

 

Temeljne odredbe

 

Članak 15.

 

HDZ 1990 je ustrojen na područnom načelu.

HDZ 1990 se sastoji od područnih odbora, općinskih i gradskih odbora, županijskih i regionalnih odbora, te organizacije u Distriktu Brčko.

Temeljna organizaciona cjelina HDZ 1990  jest područni odbor  HDZ 1990, iznimno općinski odbor gdje ima manje od 100članova HDZ 1990.

Ako nema uvjeta za ustrojavanje područnog odbora u okviru općinske, odnosno gradske organizacije HDZ 1990, iznimno se ustanovljuje jedinstvena općinska ili gradska organizacija HDZ 1990 kao temeljna organizacija HDZ 1990.

Područni odbor se osniva za područje više jedne ili mjesnih zajednica, gradskih četvrti i/ili naseljenih mjesta koje čine funkcionalnu cjelinu.

Odluku o ustrojavanju područnog odbora donosi općinski, odnosno Gradski odbor HDZ 1990, kada broj članova općinske ili gradske organizacije prijeđe brojku od najmanje 100članova, uz uvjet da područni odbori  ne smiju imati manje od 25članova.

 

 

PODRUČNI ODBORI  HDZ 1990

 

Članak 16.

 

Na području na kojem je ustrojen, područni odbor HDZ 1990 djeluje u sastavu općinske ili gradske organizacije.

Tijela u područnom odboru  jesu: Skupština članstva, kao najviše tijelo, i Izvršni odbor

Izvršni odbor  sastoji se od 7do 11 članova.

Predsjednik Izvršnog odbora dužan je sazvati sastanak Izvršnog odbora najmanje jednom mjesečno.

Izvršni odbor izabire i razrješava skupština, a predsjednika, potpredsjednike, tajnika i rizničara izabire Izvršni odbor na konstitirajućoj sjednici.

Predsjednik izvršnog odbora je po funkciji predsjednik područnog odbora..

Skupštinu područnog odbora saziva Izvršni odbor, a Skupština se obvezno saziva i na zahtjev najmanje 25% članova HDZ 1990 dotičnog područnog odbora.

 

Zadaće područnog odbora HDZ 1990

 

Članak 17.

 

Zadaće područnog odbora  HDZ 1990 jesu osobito:

 

 • raspravljanje političkih pitanja i odlučivanje o svim problemima u okviru svojeg djelokruga,
 • provođenje politike HDZ 1990 na području područnog odbora.
 • razmatranje zamolbi za prijem i upis novih članova HDZ 1990,
 • sudjeluje u predlaganju kandidata na izborima za tijela mjesne i lokalne samouprave,
 • nakon obavljenih izbora, obvezno analizira postignute rezultate,
 • inicira i organizira aktivnosti na poboljšanju uvjeta života u području djelovanja područnog odbora.

 

 

Općinske organizacije HDZ 1990

 

Članak 18.

 

Na području općine djeluje općinska organizacija HDZ 1990.

Općinsku organizaciju vodi općinski odbor HDZ 1990 koji se sastoji od 9 do 28 članova biranih na skupštini općinske organizacije HDZ 1990.

Broj članova svakog Općinskog odbora koji se biraju na skupštini općinske organizacije,  utvrđuje Županijski odbor, u skladu sa brojem članova, veličinom općine, brojem stanovnika općine, kao i činjenicom jesu li na području općinskog odbora osnovani područni odbori.

Ukupan broj članova Općinskog odbora može maksimalno biti 35.

Predsjednik kluba vijećnika HDZ 1990 u općinskom vijeću, predsjednik odnosno potpredsjednik općinskog vijeća i načelnik odnosno donačelnik općine ulaze po dužnosti u Općinski odbor ako su članovi HDZ 1990.

Predsjednik općinske organizacije Mladeži HDZ 1990 je po funkciji član Općinskog odbora HDZ 1990.

Predsjednici područnih odbora po funkciji su članovi Općinskog odbora.

Općinski odbor izabire se na izbornoj skupštini općinske organizacije, a predsjednika, potpredsjednike, tajnika i rizničara bira Općinski odbor, koji čine Predsjedništvo Općinskog odbora HDZ 1990.

Predsjednik Općinskog odbora HDZ 1990 dužan je sazvati sjednicu Općinskog odbora najmanje jednom mjesečno.

Skupštinu općinske organizacije može sazvati i Općinski odbor, koji je dužan sazvati skupštinu općinske organizacije i na zahtjev 25% članova HDZ 1990 dotičnog općinskog odbora ili natpolovičnog broja područnih odbora.

Dužnosnici iz stavka 5. i 6. ne mogu biti izabrani za predsjednika OO HDZ 1990, osim ako su neposredno izabrani u Općinski odbor na izbornoj skupštini Općinske organizacije HDZ 1990.

Općinski odbor može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova, ali najviše do 20 % izabranog broja.

 

 

Zadaće Općinskog odbora HDZ 1990

 

 

Članak 19.

 

Zadaće Općinskog odbora HDZ 1990 jesu osobito:

 • raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svoga djelokruga,
 • odgovornost za provedbu politike HDZ 1990 na području općine,
 • imenovanje stalnih i privremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja,
 • predlaže kandidate na izborima za tijela lokalne samouprave i kandidate za čelne dužnosti na razini općine,
 • sudjelovanje u predlaganju kandidata za organe i tijela HDZ 1990,
 • općinske organizacije HDZ 1990 u gradovima biraju izaslanike u Gradski odbor iz sastava Općinskog odbora,
 • donosi odluku o raspuštanju područnih odboraHDZ 1990,
 • nakon obavljenih izbora, obvezno analizira postignute rezultate.

Općinski odbor HDZ 1990 djeluje prema poslovniku što ga sam donosi.

 

 

Gradske organizacije HDZ 1990

 

 

Članak 20.

 

Gradske organizacije HDZ 1990 ustrojavaju se ovisnosti od načina ustrojstva Gradova u BiH.

 

Ukoliko je Grad ustrojen sa više jedinica lokalne samouprave (Sarajevo) primjenjuju se sljedeće odredbe:

 

Na području grada djeluju općinske organizacije HDZ 1990 i Gradski odbor HDZ 1990.

Gradski odbor sastoji se od predsjednika općinskih odbora HDZ 1990 s područja grada i od 7-11 članova biranih na skupštinama općinskih odbora HDZ 1990.

Gradski odbor čine izaslanici općinskih odbora i osobe koje su po dužnosti članovi Gradskog odbora HDZ 1990.

Gradski odbor na konstituirajućoj skupštini bira predsjednika, potpredsjednike, tajnika i rizničara koji čine Predsjedništvo Gradskog odbora HDZ 1990.

 

Predsjednik kluba vijećnika HDZ 1990 u gradskom vijeću, predsjednik, odnosno potpredsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik, odnosno dogradonačelnik ulaze po dužnosti u Gradski odbor, ako su članovi HDZ 1990.

Predsjednici općinskih odbora HDZ 1990 i predsjednik Mladeži Gradskog odbora HDZ 1990 su po dužnosti članovi Gradskog odbora.

Dužnosnici iz stavka 5. i 6. ne mogu biti birani za predsjednika Gradskog odbora HDZ 1990, osim ako su izabrani kao predstavnici Općinskog odbora HDZ 1990 u Gradski odbor.

Gradski odbor HDZ 1990 može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova, ali najviše do 20% izabranog broja.

Ako Grad, kao jedinica lokalne samouprave nije ustrojen od više gradskih općina, onda se za Gradski odbor HDZ1990 u cijelosti primjenjuju odredbe Članka 18. ovog Statuta.

 

 


 

Zadaće Gradskog odbora HDZ 1990

 

Članak 21.

 

Zadaće Gradskog odbora jesu osobito:

 

 • raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svoga djelokruga,
 • odgovornost za provedbu politike HDZ 1990 na području grada i gradskih općina,
 • imenovanje stalnih i privremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja,
 • predlaže kandidate na izborima za gradsko vijeće i kandidate za čelne dužnosti na razini grada,
 • sudjelovanje u predlaganju kandidata za organe i tijela HDZ 1990,
 • nakon obavljenih izbora obvezno analizira postignute rezultate.
 • Gradski odbor djeluje prema poslovniku što ga sam donosi.

 

 

Županijske organizacije HDZ 1990

 

Članak 22.

 

Na području županije djeluje županijska organizacija HDZ 1990, koju čine sve općinske i gradske organizacije HDZ 1990 s područja županije, i koje su na odgovarajući način zastupljene u županijskoj organizaciji.

Županijsku organizaciju vodi Županijski odbor HDZ 1990 koji se sastoji od 11-31 člana biranih na Skupštini županijske organizacije HDZ 1990.

Broj članova svakog Županijskog odbora koji se biraju na skupštini županijske organizacije,  utvrđuje Predsjedništvo/Središnji odbor, u skladu sa brojem članova, brojem općina, brojem stanovnika.

Predsjednik kluba zastupnika HDZ 1990 u županijskoj skupštini, predsjednik, odnosno potpredsjednik županijske skupštine, predsjednik vlade, odnosno zamjenik predsjednika vlade po dužnosti ulaze u Županijski odbor, ako su članovi HDZ 1990.

Predsjednik Mladeži Županijskog odbora HDZ 1990 je po dužnosti član Županijskog odbora HDZ 1990.

Predsjednici općinskih/gradskih  odbora po funkciji su članovi Županijskog odbora.

Županijski odbor HDZ 1990 na svojoj sjednici bira predsjednika i jednoga ili više potpredsjednika, tajnika i rizničara, koji čine predsjedništvo Županijskog odbora HDZ 1990.

Dužnosnici iz stavka 3. i 4. ne mogu biti izabrani za predsjednika Županijskog odbora HDZ 1990, osim ako su neposredno izabrani u Županijski odbor na izbornoj skupštini županijske organizacije.

Županijski odbor može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova, ali najviše do 20% izabranog broja.

 

 

Zadaće Županijskog odbora HDZ 1990

 

Članak 23.

 

Zadaće Županijskog odbora jesu osobito:

 

 • raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svoga djelokruga,
 • odgovornost za provedbu politike HDZ 1990 na području županije imenovanje stalnih i povremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja
 • predlaže kandidate na izborima za županijska tijela i kandidate za čelne dužnosti na razini županije,
 • utvrđuje kandidate na izborima za tijela lokalne samouprave i kandidate za čelne dužnosti na razini općine, kao i kandidate za izbore za gradsko vijeće i kandidate za čelne dužnosti na razini grada,
 • sudjelovanje u predlaganju kandidata za organe i tijela HDZ 1990,
 • nakon provedenih izbora obvezno analizira postignute rezultate.

 

 

 

Županijski odbor djeluje prema poslovniku što ga sam donosi.

 

Organizacija HDZ 1990 za Distrikt Brčko

 

Članak 24.

 

Na području Distrikta Brčko djeluje organizacija HDZ 1990 za Distrikt Brčko.

Organizaciju vodi Odbor HDZ 1990 za Distrikt Brčko koji se sastoji od 11 do 21 člana biranih na skupštini organizacije HDZ 1990 za Distrikt Brčko

Odbor za Distrikt Brčko bira se na izbornoj skupštini organizacije za Distrikt Brčko, a predsjednika, potpredsjednike, tajnika i rizničara bira Odbor za Distrikt Brčko koji čine Predsjedništvo odbora za Distrikt Brčko HDZ 1990.

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ 1990 u Skupštini Distrikta, predsjednik odnosno potpredsjednik Skupštine Distrikta i predsjednik odnosno dopredsjednik Vlade Distrikta Brčko ulaze po položaju u Odbor HDZ 1990 za Distrikt Brčko ako su članovi HDZ 1990.

Predsjednik Mladeži HDZ 1990 za Distrikt Brčko po dužnosti je član Odbora HDZ 1990 za Distrikt Brčko.

Dužnosnici iz stavka 4. i 5. ne mogu biti izabrani za predsjednika Odbora HDZ 1990 za Distrikt Brčko, osim ako su neposredno izabrani na izbornoj skupštini organizacije HDZ 1990 za Distrikt Brčko.

Odbor može prema potrebi dopuniti stanovit broj svojih članova, ali najviše do 20% izabranog broja.

 

Zadaće odbora HDZ 1990 za Distrikt Brčko

 

Članak 25.

 

Zadaće Odbora za Distrikt Brčko jesu osobito:

 • raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojeg djelokruga,
 • odgovornost za provedbu politike HDZ 1990 na području Distrikta,
 • imenovanje stalnih i privremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja,
 • sudjelovanje u predlaganju kandidata za razinu entiteta i,
 • predlaže kandidate na izborima za tijela vlasti, kao i za čelne dužnosti u Distriktu Brčko,
 • sudjelovanje u predlaganju kandidata za organe i tijela HDZ 1990,
 • nakon provedenih izbora obvezno analizira postignute rezultate.
 • Odbor HDZ 1990 za Distrikt Brčko djeluje prema Poslovniku što ga samo donosi.

 

 

Regionalne organizacije HDZ 1990

 

Članak 26.

 

Na području koje nije regulirano člancima 22 i 24. Statuta HDZ 1990 djeluju regionalne organizacije HDZ 1990 koje čine sve općinske i gradske organizacije HDZ 1990 s područja tih regija.

Regionalne organizacije HDZ 1990 su razinom istovjetne Županijskim organizacijama HDZ 1990.

Odluku o osnivanju regionalnih organizacija na određenim područjima na zahtjev općinskih organizacija iz tih područja donosi Predsjedništvo HDZ 1990.

Regionalne organizacije vodi Odbor koji se sastoji od predsjednika Općinskih odbora i 5-9 članova biranih na skupštinama općinskih organizacija s područja određene regije.

Po dužnosti članovi Odbora HDZ 1990 su najviši dužnosnici u tijelima izvršne i zakonodavne vlasti, ako su članovi HDZ 1990 s područja regije.

Regionalni odbori prema potrebi mogu dopuniti stanovit broj svojih članova, ali najviše do 20% izabranog broja.

 


Zadaće Regionalnog odbora HDZ 1990

 

Članak 27.

 

Zadaće regionalnih odbora HDZ 1990 osobito su:

 

 • raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svoga djelokruga,
 • odgovornost za provedbu politike HDZ 1990 na području regije,
 • imenovanje stalnih i povremenih tijela za proučavanje pojedinih pitanja,
 • sudjelovanje u predlaganju kandidata za tijela vlasti na području regije,
 • sudjelovanje u predlaganju kandidata za organe i tijela HDZ 1990,
 • nakon provede izbora obvezno analizira postignute rezultate.

 

Regionalni odbor djeluje prema poslovniku što ga sama donosi.

 

 

Članak 27a

 

Ako na području jedne županije ne postoje uvjeti za osnutak tijela sukladno člancima 18. i 20. tada, uz suglasnost Predsjedništva HDZ1990, županijski odbor preuzima sve obveze i nadležnosti za područje te županije

 

 

Središnja tijela HDZ 1990

 

Članak 28.

 

Središnja tijela HDZ 1990 jesu:

1. Sabor HDZ 1990,

2. Središnji odbor HDZ 1990,

3. Predsjedništvo HDZ 1990,

4. Nacionalno Vijeće HDZ 1990

5. Glavno tajništvo HDZ 1990,

6. Visoki časni sud HDZ 1990,

7. Nadzorni odbor HDZ 1990.

 

 

 

Sabor HDZ 1990

 

Članak 29.

 

Sabor HDZ 1990 je najviše tijelo koje radi na redovitim i izvanrednim zasjedanjima.

Sabor HDZ 1990 sastoji se od:

 

izaslanika općinskih, gradskih, županijskih i regionalnih organizacija HDZ 1990 te Organizacija HDZ 1990 u Distriktu Brčko koji čine više od polovice ukupnog sastava Sabora HDZ 1990,

 

članova središnjih tijela HDZ 1990

 

izaslanika Mladeži HDZ 1990,

 

izaslanika HDZ 1990 iz inozemstva,

 

izaslanika ostalih organizacijskih jedinica u sklopu HDZ 1990 ukoliko su ustanovljene,

 

ostali istaknuti članovi HDZ 1990 po odluci Predsjedništva HDZ 1990.

 

 

Odluku o načinu određivanja i broju izaslanika za Sabor donosi Središnji odbor na prijedlog Predsjedništva HDZ 1990.

Izborni Sabor se saziva redovito jednom u četiri godine. Odlukom Predsjedništva ili Središnjeg odbora sazvat će se Izborni Sabor HDZ 1990 i prije isteka tog roka. U periodu ne dužem od dvije godine od Izbornog Sabora sazvati će se Izvještajni Sabor HDZ1990. Odlukom Središnjeg odbora može se odlučiti da Izvještajni Sabor bude i Izborni Sabor HDZ1990.

U slučaju kada Središnji odbor bira v.d. predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990, Sabor Hrvatske demokratske zajednice 1990 obvezno se mora održati u roku od dvanaest mjeseci računajući od dana izbora v.d. predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990.

 

 

Zadaće Sabora HDZ 1990

 

 

Članak 30.

 

Sabor HDZ 1990:

a.      utvrđuje temeljna načela politike HDZ 1990,

b.      donosi Programsku deklaraciju HDZ 1990,

c.      donosi statut HDZ 1990,

d.      bira predsjednika HDZ 1990.

e.      bira zamjenika predsjednika HDZ 1990 na prijedlog predsjednika HDZ 1990,  i/ili na prijedlog sedamdeset pet (75) nazočnih izaslanika Sabora,

f.       bira osamnaest (18) članova Predsjedništva HDZ 1990 na prijedlog predsjednika HDZ 1990, i/ili na prijedlog najmanje četrdeset (40) nazočnih izaslanika Sabora, po teritorijalnom načelu i to:
• Unsko-sanska; 1 (jedan)
• Herceg-bosanska; 2 (dva)
• Posavska; 2 (dva)
• Tuzlanska 1 (jedan)[1]

• Distrikt Brčko; 1 (jedan)
• Regionalnih organizacija HDZ 1990; 2 (dva)
• Vrhbosanska i Bosansko-podrinjska županija; 1 (jedan)
• Zeničko-dobojska; 1 (jedan)
• Središnja Bosna; 2 (dva)
• Hercegovačko-neretvanska; 2 (dva)
• Zapadno-hercegovačka; 2 (dva)
• Mladež HDZ 1990; 1 (jedan)

h.      bira tridesetpet (35) članova Središnjeg odbora HDZ 1990 na prijedlog najmanje dvadeset (20) nazočnih izaslanika Sabora, s tim da se osigura zastupljenost svake naznačene županija/e ili regije s minimalno po dva (2) člana, na način kao u stavku 1. točka f. ovog članka 

i.    na prijedlog predsjednika HDZ 1990 bira predsjednika i članove Visokog časnog suda HDZ 1990 i / ili na prijedlog najmanje 20 nazočnih izaslanika Sabora,

j.     na prijedlog predsjednika HDZ 1990 bira predsjednika i članove Nadzornog odbora HDZ 1990 i/ili na prijedlog najmanje 20 nazočnih izaslanika Sabora,

k.     donosi odluku o statusnim promjenama HDZ 1990,

l.     razrješava središnja tijela HDZ 1990.

 

Sabor HDZ 1990 djeluje po poslovniku što ga sam donosi.

 

 

 

 

 

Nacionalno vijeće HDZ 1990

 

Članak 31.

 

Nacionalno vijeće HDZ 1990 čine: Članovi Predsjedništva glavni tajnik, predsjednik Mladeži, predsjednici zajednica, predsjednici županijskih i regionalnih odbora HDZ 1990, predsjednici klubova zastupnika HDZ 1990 zakonodavnih tijela na razini entiteta i.

 

Ako su članovi HDZ 1990, članovi Nacionalnog vijeća HDZ 1990 i: Član predsjedništva, predsjednici/potpredsjednici Entiteta,  predsjednici/potpredsjednici Zastupničkih i Domova naroda i Entiteta, Predsjednik/potpredsjednik Vijeća ministara i Vlada entiteta, predsjednici / potpredsjednici Skupština i Vlada županija.

 

Nacionalno vijeće saziva predsjednik HDZ 1990 i njime predsjeda radi koordiniranja i usklađivanja rada središnjih tijela HDZ 1990, u pravilu svaka dva mjeseca.

Donosi Odluke o utemeljenju privremenih i stalnih koordinacija dužnosnika HDZ 1990 na razini i entiteta

Nacionalno vijeće djeluje prema poslovniku koje samo donosi.

 

 

Središnji odbor HDZ 1990

 

Članak 32.

 

Središnji odbor HDZ 1990  čine:

tridesetpet (35) članova što ih neposredno izabere Sabor HDZ 1990,

članovi Predsjedništva HDZ 1990,

predsjednici županijskih, regionalnih, gradskih i općinskih organizacija HDZ 1990,

predsjednici organizacija HDZ 1990 u Distriktu Brčko i,

tri (3) predstavnika organizacija HDZ 1990 iz inozemstva.

Po dužnosti su članovi Središnjeg odbora, ako su članovi HDZ 1990, i:

zastupnici u domovima Parlamentarne skupštine, zastupnici u domovima entitetskih parlamenata,

predsjedatelj, zamjenik predsjedatelja, ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara,

predsjednici, potpredsjednici entiteta,

premijer, zamjenik premijera i ministri entitetskih vlada,

predsjednici, potpredsjednici županijskih skupština i Distrikta Brčko, predsjednici vlada, kao i zabrani zastupnici u županijskim skupštinama i Skupštini Distrikta Brčko.

Ministri u vladama županija i Distrikta Brčko, kao i načelnici općina.

Zastupnici u Saboru RH

 

Predsjednika Središnjeg odbora i dva (2) potpredsjednika bira Središnji odbor većinom od ukupnog broja članova Središnjeg odbora.

 

 

Zadaće Središnjeg odbora HDZ 1990

 

Članak 33.

 

Središnji odbor HDZ 1990:

 

 • brine se o provedbi odluka Sabora HDZ 1990,
 • raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima, utvrđuje politiku HDZ 1990 u sklopu programa,
 • analizira rezultate općih izbora i donosi potrebne odluke,
 • bira i razrješava predsjednike i suce časnih sudova prvog stupnja,
 • određuje predizbornu i izbornu strategiju stranke,
 • propisuje način predlaganja kandidata HDZ 1990 na općim izborima, te na izborima za članove tijela lokalne samouprave,
 • odlučuje o ustanovljavanju zajednica kao zasebnih organizacijskih cjelina u HDZ 1990,
 • određuje njihov način djelovanja i potvrđuje njihov pravilnik,
 • na prijedlog predsjednika HDZ 1990 imenuje i razrješava glavnog tajnika,
 • na prijedlog Predsjedništva HDZ 1990 utvrđuje opći etički kodeks ponašanja članova i dužnosnika HDZ 1990,
 • utvrđuje usklađenost Pravilnika o djelovanju Mladeži HDZ 1990 sa Statutom HDZ 1990,
 • odlučuje o prizivima podnesenim protiv odluke Predsjedništva HDZ 1990 o raspuštanju nižih tijela HDZ 1990,
 • donosi odluku o sazivanju Sabora HDZ 1990 na prijedlog Predsjedništva HDZ 1990,
 • donosi odluku o načinu određivanja i broju izaslanika za Sabor HDZ 1990 kao i Pravilnike o načinu održavanja izbora i kandidacijskom postupku.
 • Središnji odbor HDZ 1990 je vlastan za razdoblje za koje je izabran, vlastitom odlukom, a na prijedlog predsjednika HDZ 1990, dopuniti stanovit broj svojih članova, ali najviše do 20% članova izabranih na Saboru HDZ 1990.
 • Središnji odbor je vlastan, u vrijeme kada Sabor HDZ 1990 ne zasjeda, birati na upražnjena mjesta v.d. predsjednika na razdoblje najdulje do 12 mjeseci, dopredsjednike i članove Predsjedništva HDZ 1990, sukladno Članku 30. ovog Statuta.

 

Središnji odbor djeluje prema poslovniku što ga sam donosi.

 

Zasjedanje Središnjeg odbora HDZ 1990

 

Članak 34.

 

Središnji odbor saziva predsjednik Središnjeg odbora  najmanje jednom u 6 (šest) mjeseci.

Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor i ako to zatraži trećina članova Središnjeg odbora ili natpolovična većina županijskih odbora HDZ 1990.

 

Predsjednik HDZ 1990

 

Članak 35.

 

Predsjednik HDZ 1990 odgovara za rad HDZ 1990, te osigurava redovito djelovanje stranačkih tijela.

Predsjednik HDZ 1990 može predložiti Predsjedništvu  da  donese odluku o udaljenju s dužnosti bilo kojeg člana HDZ 1990 ako je počinio povredu iz članka 47. ovog Statuta. Odluka je ujedno i zahtjev za provedbu postupka pred časnim sudovima, te se dostavlja nadležnom časnom sudu koji provodi postupak.

Članu HDZ 1990, koji je udaljen odlukom Predsjedništva, miruju prava sve dok se u postupku pred časnim sudovima o tome ne donese pravomoćna odluka.

Na prijedlog Predsjednika Sabor HDZ 1990 bira i razrješava predsjednika i članove Visokog časnog suda.

 

 

Predsjedništvo HDZ 1990

 

Članak 36.

 

Predsjedništvo HDZ 1990 čine:

 1. predsjednik HDZ 1990,
 2. zamjenik predsjednika,
 3. osamnaest (18) članova Predsjedništva HDZ1990,
 4. glavni tajnik HDZ1990
 5. član Predsjedništva ako je član HDZ 1990
 6. predsjedatelj ili supredsjedatelj ili predsjednik kluba Zastupničkog doma i Doma naroda na državnoj i entitetskoj razini
 7. predsjednik Mladeži HDZ 1990
 8. predsjednik  Središnjeg odbora
 9. predsjednica Zajednice žena HDZ1990
 10. članovi tijela izvršne vlasti na razini BiH i izvršne vlasti entiteta

 

Predsjedništvo HDZ1990 je vlasno za razdoblje za koje je izabrano, vlastitom odlukom, a na prijedlog Predsjednika, dopuniti stanovit broj članova, ali najviše do 20% članova izabranih na Saboru.

Predsjedništvo HDZ 1990 iz rada svojih članova bira do 4 potpredsjednika, uvažavajući regionalnu zastupljenost.

Potpredsjednici HDZ 1990 će biti funkcionalno zaduženi (npr. za organizaciju, za financije, za međunarodnu suradnju itd.)

U Predsjedništvu se radi bržeg operativnog rada i izvršavanja Odluka predsjedništva formira Kolegij koji čine, Predsjednik, Zamjenik predsjednika, potpredsjednici glavni tajnik i Predsjednik Središnjeg odbora.

Način i djelokrug rada Kolegija urediti će se Poslovnikom koji usvaja Predsjedništvo HDZ1990.

 

 

Zadaće Predsjedništva HDZ 1990

 

Članak 37.

 

Predsjedništvo HDZ 1990:

 

 • odgovorno je za provedbu politike HDZ 1990,
 • raspravlja o bitnim političkim pitanjima i predlaže Središnjem odboru HDZ 1990 donošenje odluka,
 • imenuje osobu za predstavljanje i zastupanje HDZ 1990,
 • na prijedlog Predsjednika iz reda izabranih članova Predsjedništva imenuje/određuje do četiri dopredsjednika,
 • predlaže Središnjem odboru predizbornu i izbornu strategiju stranke,
 • raspravlja i odlučuje o tekućim političkim pitanjima i odgovorno je za materijalno-financijsko poslovanje stranke,
 • određuje upisninu i članarinu za svaku tekuću godinu,
 • na prijedlog Glavnog tajništva utvrđuje izgled i sadržaj članske iskaznice,
 • na prijedlog glavnog tajnika HDZ 1990 imenuje tajnike za pojedine grupe poslova,
 • imenuje odbore/komisije i povjerenstva prema potrebi, određujući im sastav i zadaće,
 • imenuje i razrješava rizničare HDZ 1990, na prijedlog predsjednika HDZ 1990,
 • na prijedlog predsjednika HDZ 1990 imenuje i razrješava glasnogovornika HDZ 1990,
 • imenuje i razrješava glavnog urednika, ravnatelja i vijeće stranačkog glasila,
 • donosi odluku o raspuštanju općinskih, gradskih, županijskih i regionalnih odbora HDZ 1990 te organizacije HDZ 1990 u Distriktu Brčko.
 • utvrđuje kandidate za izbore na razini, entiteta, županija i Distrikta Brčko, a na prijedlog organizacija HDZ 1990,
 • utvrđuje kandidate za čelne dužnosti na razini, entiteta, županija i Distrikta Brčko, a na prijedlog organizacija HDZ 1990,
 • donosi pravilnik o dodjeli priznanja HDZ 1990,
 • raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja nisu stavljena u djelokrug drugih tijela HDZ 1990,

 

Predsjedništvo HDZ 1990 djeluje prema poslovniku što ga samo donosi.

 

 

Glavno tajništvo HDZ 1990

 

Članak 38.

 

Glavno tajništvo jest izvršno tijelo HDZ 1990.

 

Glavno tajništvo HDZ 1990 čine glavni tajnik, tajnici i rizničar.

 

Glavno tajništvo i stručna služba Središnjice HDZ 1990 ustrojava se sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvo što ga donosi Predsjedništvo HDZ 1990 na prijedlog glavnog tajnika.

 

Zadaće Glavnog tajništva HDZ 1990

 

Članak 39.

 

Glavno tajništvo HDZ 1990:

 

 • provodi politiku HDZ 1990 te osigurava provedbu odluka njezinih tijela,
 • upravlja imovinom i vodi materijalno-financijsko poslovanje HDZ 1990,
 • provodi organizaciju i teritorijalni ustroj tijela HDZ 1990,
 • imenuje pomoćne odbore i pomoćna tijela uz sklopu provedbe svojih zadaća.
 • Glavno tajništvo organizira izvanrednu izbornu skupštinu organizacije HDZ 1990 čije je tijelo raspušteno ili je vlastitom odlukom dalo ostavku, a do njezina saziva određuje 3 do 5 osoba koje će obavljati tekuće poslove.
 • Glavno tajništvo HDZ 1990, pri provedbi odluka o nekim pitanjima, može pozvati predsjednike županijskih, regionalnih i gradskih odbora HDZ 1990, te druge dužnosnike, koji u tom slučaju sudjeluju u radu Glavnog tajništva ali bez prava odlučivanja.

 

Glavno tajništvo HDZ 1990 djeluje prema poslovniku što ga samo donosi.

 

 

 

Glavni tajnik HDZ 1990

 

Članak 40.

 

Glavni tajnik HDZ 1990:

 

rukovodi Glavnim tajništvom.

 

pomaže predsjedniku HDZ 1990 pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti obavlja u dogovoru s predsjednikom,

 

sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad,

 

provodi odluke središnjih tijela stranke, aktivno surađujući sa županijskim i regionalnim odborima HDZ 1990 i organizacijom HDZ 1990 u Distriktu Brčko, usklađujući njihov rad u provedbi odluka Središnjeg odbora i Predsjedništva HDZ 1990,

 

vlastan je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih, županijskih, regionalnih i organizacije HDZ 1990 u Distriktu Brčko,

 

odlučuje o administrativnim pitanjima i pitanjima namještenika HDZ 1990,

 

predlaže Predsjedništvu HDZ 1990 imenovanje tajnika za pojedine grupe poslova.

 

 

Savjetodavno vijeće HDZ 1990

 

 

Članak 41.

 

Savjetodavno vijeće HDZ 1990 tvore osobito zaslužni, ugledniji i viđeniji članovi HDZ 1990, koji nisu članovi središnjih tijela HDZ 1990.

Članove Savjetodavnog vijeća HDZ 1990 bira Predsjedništvo na prijedlog predsjednika HDZ 1990.

Savjetodavno vijeće saziva i predsjedava mu predsjednik HDZ 1990. Ono raspravlja o stanju stranke ili o najvažnijim temama za entitete i. Ono ne donosi obvezujuće odluke ni za jedno tijelo HDZ 1990, ali ideje, prijedloge i sugestije, iznesene na sjednici Savjetodavnog vijeća upućuje Predsjedništvu HDZ 1990.

Tijela HDZ 1990 nižih razina mogu imati svoja savjetodavna vijeća sukladno točkama 1. i 2. ovog članka.

Na prijedlog predsjedništva odgovarajuće razine stranačke organizacije, savjetodavno vijeće bira odbor HDZ 1990 dotične razine. To vijeće saziva po potrebi i predsjedava mu predsjednik HDZ 1990 dotične razine.

 

 

Odnosi između tijela HDZ 1990

 

Članak 42.

 

Sva tijela HDZ 1990 na svim razinama obavljaju samostalno poslove iz svoga djelokruga, sukladno Programu i Statutu HDZ 1990.

 

Iznimno viša tijela imaju pravo izdavati obvezatne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava rad nižih tijela u okviru djelokruga nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i odgovorno to činiti.

 

Sve organizacije i tijela HDZ 1990 obvezatno provode odluke viših tijela u okvirima djelokruga tih viših tijela.

 

Organizacije i tijela HDZ 1990 ovlašteni su nastupati u pravnom prometu u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama Predsjedništva HDZ 1990, te u tu svrhu mogu imati zasebne žiro-račune i pečat.

 

 

4/ Časni sudovi HDZ 1990

 

 

Opća odredba

 

Članak 43.

 

Časni sudovi jesu tijela HDZ 1990 koja odlučuju o povredama prava i obveza članova HDZ 1990.

Časni sudovi jesu: časni sudovi prvog stupnja i Visoki časni sud HDZ 1990.

Časni sudovi su u suđenju neovisni, a postupaju samo po zahtjevu tijela ovlaštenih za pokretanje postupka.

Članovi časnih sudova ne smiju biti članovima kojeg drugog tijela HDZ 1990 iste razine. Mandat članova sudova časti traje četiri godine uzimajući u obzir odredbe Članka 29.

 

Ustanovljavanje časnih sudova prvog stupnja

 

 

 

Članak 44.

 

Časni sudovi prvog stupnja ustanovljuju se za županijske i regionalne organizacije HDZ 1990 i za organizaciju HDZ 1990 u Distriktu Brčko.

Časni sudovi prvog stupnja sastoje se od predsjednika i četiri (4) suca.

Časne sudove prvog stupnja imenuje Središnji odbor HDZ 1990.

U prvom stupnju sude isključivo časni sudovi prvog stupnja.

Protiv odluka časnih sudova prvog stupnja dopušten je priziv Visokome časnom sudu u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

 

Ustanovljavanje Visokog časnog suda HDZ 1990

 

 

Članak 45.

 

Visoki časni sud ustanovljuje se za cijelo područje djelovanja HDZ 1990.

Visoki časni sud HDZ 1990 sastoji se od predsjednika i šest (6) visokih sudaca.

Visoki časni sud bira Sabor HDZ 1990 na prijedlog predsjednika HDZ 1990.

Visoki časni sud odlučuje o prizivima protiv odluke časnih sudova prvog stupnja.

Visoki časni sud vlastan je po prizivu pobijenu presudu potvrditi ili ukinuti i vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje.

Za slučaj vođenja postupka protiv člana središnjih tijela HDZ 1990, u prvom stupnju sudi Visoki časni sud HDZ 1990.

Za slučaj iz stavka 6. ovog članka priziv se podnosi Predsjedništvu HDZ 1990 u roku od osam dana od primitka odluke, a Predsjedništvo je vlasno pobijenu odluku potvrditi, promijeniti ili ukinuti i vratiti na ponovnu raspravu ili odlučivanje.

Ako se vodi postupak protiv člana Predsjedništva HDZ 1990, dotični član Predsjedništva ne može sudjelovati pri donošenju odluke. Ako je priziv podnio član Predsjedništva, ne može sudjelovati u svom predmetu.

 

Stegovne mjere

 

Članak 46.

 

U odlučivanju o pravima i obvezama članova HDZ 1990 časni sud izriče odlukom stegovne mjere.

 

Stegovne mjere su:

 

ukor,

oduzimanje dužnosti u stranci,

uvjetno isključenje,

bezuvjetno isključenje.

 

Ukor se izriče članu za lakšu povredu članskih obveza.

Oduzimanje dužnosti u stranci izriče se članu za opetovano činjenje lakših povreda članskih obveza. Takva mjera izriče se obvezatno pri izricanju uvjetnog isključenja.

Uvjetno isključenje i bezuvjetno isključenje izriče se članu za težu povredu članske obveze.

Kad je radi teže povrede članskih obveza pokrenut postupak pred časnim sudom po prijedlogu ovlaštenog tijela, dotičnom članu miruju članska prava.

 

Teža povreda obveza člana HDZ 1990

 

Članak 47.

 

Težom povredom obveza člana smatra se svako njegovo postupanje koje je izazvalo ili je moglo izazvati teže posljedice po ugled i interese stranke, ili štetu, kad bitno krši Statut HDZ 1990, kad djeluje u suprotnosti s programom HDZ 1990, ili se ponaša suprotno načelima i ustroju HDZ 1990, ili grubo krši etički kodeks ponašanja članova HDZ 1990.

 

 

Sastav sudova i način odlučivanja

 

Članak 48.

 

Časni sudovi sude u vijeću, a odluke donose većinom glasova.

Vijeće časnog suda prvog stupnja sastoji se od predsjednika časnog suda i najmanje dva suca.

Umjesto predsjednika može nastupiti sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje ako je on izočan suđenju.

U slučaju ostavke ili smrti predsjednika časnog suda prvog stupnja, predsjednika će odrediti Visoki časni sud iz sastava dotičnog časnog suda prvog stupnja.

Vijeće Visokog časnog suda sastoji se od predsjednika i najmanje četvorice visokih sudaca.

Umjesto predsjednika Visokog časnog suda može nastupati jedan visoki sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje.

 

 

Mjesna nadležnost

 

Članak 49.

 

Mjesna nadležnost časnog suda ravna se prema pripadnosti člana protiv kojega se pokreće postupak u njegovoj županijskoj ili regionalnoj organizaciji ili organizaciji HDZ 1990 u Distriktu Brčko.

Sukobe mjesne nadležnosti časnih sudova prvoga stupnja rješava Visoki časni sud HDZ 1990.

Visoki časni sud HDZ 1990 vlastan je, na prijedlog stranaka, odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi časni sud prvog stupnja, ako to pridonosi pravilnome rješavanju problema.

 

Postupak

 

Članak 50.

 

Postupak pred časnim sudom vlasni su pokrenuti:

svako središnje tijelo HDZ 1990 protiv svakog člana, ostala tijela HDZ 1990, ali samo protiv onih članova kojima je to tijelo nadležno.

Svaki član HDZ 1990 može podnijeti prijedlog tijelu HDZ 1990 da se pokrene postupak.

Protiv članova središnjih tijela ne može se pokrenuti postupak bez odobrenja Predsjedništva HDZ 1990, a u slučaju kad se odobri pokretanje postupka, u prvom stupnju sudi Visoki časni sud HDZ 1990 ovog Statuta.

Član stranke protiv kojega je pokrenut postupak i tijelo HDZ 1990 koje je postupak pokrenulo imaju položaj stranaka u postupku.

Časni sud utvrđuje samo one činjenice što su ih stranke iznijele i izvodi samo one dokaze što su ih stranke predložile. Teret dokazivanja određenih činjenica pada na stranku koja ih je iznijela.

Časni sud prvog stupnja mora postupak provesti onim načinom koji omogućuje izricanje presude već na prvom ročištu.

Središnji odbor HDZ 1990 propisuje postupovnik za stranački časni sud s tim da se posredno primjenjuju načela kaznenog postupka.

 

 

5/ Nadzorna tijela HDZ 1990

 

Opća odredba

 

Članak 51.

 

Nadzorna tijela HDZ 1990 ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora.

Nadzorna tijela imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko poslovanje tijela i organizacija HDZ 1990.

U Nadzorni odbor ne smiju biti birani članovi tijela HDZ 1990 iste razine.

 

 

Nadzorni odbor HDZ 1990

 

Članak 52.

 

Nadzorni odbor HDZ 1990 ima dužnost nadzirati materijalno-financijsko poslovanje HDZ 1990, te za svaku kalendarsku godinu podnijeti izvještaj Središnjem odboru HDZ 1990.

Nadzorni odbor HDZ 1990 pazi da cjelovito materijalno-financijsko poslovanje bude u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor HDZ 1990 vlastan je nadzirati i materijalno-financijsko poslovanje svih ostalih organizacijskih oblika u HDZ 1990.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora HDZ 1990 bira Sabor HDZ 1990.

Nadzorni odbor HDZ 1990 sastoji se od 5 članova.

U sastav Nadzornog odbora HDZ 1990 ne mogu biti imenovane osobe iz sastava Predsjedništva i Središnjeg odbora HDZ 1990.

Nadzorni odbor HDZ 1990 ima pravo uvida u materijalno-financijsko poslovanje svih nižih tijela HDZ 1990 i o uvidu izvješćuje Predsjedništvo HDZ 1990.

 

Nadzorni odbori organizacija HDZ 1990

 

Članak 53.

 

Područni odbor, općinske organizacije, gradske organizacije i županijske i regionalne organizacije, organizacije HDZ 1990 u Distriktu Brčko ustrojavaju svoj nadzorni odbor.

Nadzorni odbori organizacija HDZ 1990 nadziru materijalno-financijsko poslovanje svoje organizacije HDZ 1990, te o tomu za svaku kalendarsku godinu podnose izvješće odboru svoje organizacije HDZ 1990.

Nadzorni se odbor iz prethodnog stavka sastoji od predsjednika i 2 člana.

Predsjednika i članove nadzornog odbora bila izborna skupština odnosnih organizacija.

 

 

6/ Zasebni načini organiziranja i djelovanja HDZ 1990

 

 

Opća odredba

 

Članak 54.

 

U sastavu HDZ 1990 mogu se ustanoviti zajednice kao zasebne organizacijske cjeline, radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja specifičnih problema. Odluku o ustanovljavanju i načinu djelovanja takvih zajednica donosi Središnji odbor HDZ 1990.

 

 

Organizacija Mladeži HDZ 1990

 

Članak 55.

 

U sastavu HDZ 1990 ustanovljena je zajednica Mladeži HDZ 1990 kao zasebna organizacijska cjelina.

Zajednica mladeži HDZ 1990 ima naziv Mladež HDZ 1990, sa sjedištem u Mostaru.

Mladež HDZ 1990 može ustanovljavati niže oblike svoga djelovanja.

Mladeži HDZ 1990 osigurava se najmanje 15% zastupljenosti u tijelima HDZ 1990.

Mladež HDZ 1990 djeluje u skladu s Pravilnikom, koji mora biti usklađen s ovim Statutom.

 

 

Klub zastupnika HDZ 1990

 

Članak 56.

 

Zastupnici HDZ 1990 ustanovljuju u domovima i Skupštinama zakonodavnih tijela klubove zastupnika HDZ 1990. Članovi klubova zastupnika HDZ 1990 biraju između sebe predsjednika i tijela kluba na prijedlog Predsjedništva HDZ 1990. Klubovi zastupnika HDZ 1990 djeluju prema Poslovniku koji sami donose.

 

 

Klubovi vijećnika HDZ 1990

 

Članak 57.

 

Vijećnici članovi HDZ 1990 ustanovljavaju u skupštini jedinice lokalne samouprave klub vijećnika HDZ 1990.

Članovi kluba vijećnika HDZ 1990 biraju između sebe predsjednika i ostala tijela kluba s tim da kandidate za predsjednika predlaže odbor HDZ 1990 odnosne jedinice lokalne samouprave.

Klub vijećnika HDZ 1990 djeluje prema poslovniku koji sam donosi.

 

 

7/ Način izbora i trajanje mandata

 

Način izbora za tijela HDZ 1990

Članak 58.

 

Izbori za sva tijela i dužnosnike po pravilu se obavljaju tajnim glasovanjem uz mogućnost isticanje više kandidata, vodeći računa o kriterijima zastupljenosti (teritorijalnoj, spolnoj, starosnoj itd.).

 

 

Trajanje mandata

Članak 59.

 

Tijela HDZ 1990 biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, koliko traje i mandat članovima tih tijela.

U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.

Prestankom mandata tijela HDZ prestaje i mandat članova.

 

 

8/ Financije i sredstva za rad

 

Opća odredba

Članak 60.

 

HDZ 1990 je politička stranka, a posluje kao neprofitabilna udruga (institucija) čija sredstva služe isključivo ostvarivanju njezinih političkih ciljeva.

Financijsko poslovanje HDZ 1990 propisuje Predsjedništvo HDZ 1990, uz uvjet osiguranja zakonitosti te javnosti prikazivanja podrijetla i namjene sredstava svake kalendarske godine.

Neposredne poslove glede financiranja i ostaloga financijskog poslovanja vod rizničari HDZ 1990 koji djeluju u sklopu Glavnog tajništva, odnosno organizacija HDZ 1990.

 

Sredstva za rad

Članak 61.

 

HDZ 1990 ostvaruje prihode od:

 1. članarine,
 2. darova i sličnih davanja,
 3. poslovanja poduzeća čiji je vlasnik HDZ 1990,
 4. izdavaštva i prodaje promidžbenog materijala,
 5. stranačkih priredbi,
 6. naknada iz proračuna,
 7. ostali prihodi.

HDZ 1990 može osnivati i privredne tvrtke s općegospodarskim ciljevima ili u svrhu ostvarivanja prihoda, u skladu s propisima.

 

 

9/ Statusne promjene HDZ 1990

 

Članak 62.

 

Odluku o statusnoj promjeni donosi Sabor HDZ 1990.

Ova Odluka je pravno valjana samo ako se donese većinom od 75% ukupnog broja punopravnih članova Sabora.

Članak 63.

 

U slučaju prestanka postojanja HDZ 1990 njegova imovina pripada hrvatskim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

 

 

10/ Prijelazne i zaključne odredbe

 

Ustrojavanje novih tijela HDZ 1990

 

Članak 64.

 

Ustrojstvo HDZ 1990 utvrđeno ovim statutom ima se oživotvoriti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Statuta HDZ 1990.

 

Promjena Statuta HDZ 1990

Članak 65.

 

 

Izmjene ili dopune Statuta vrši Sabor HDZ 1990.

Poticaj za dopunu ili izmjenu ovog Statuta ili za novi Statut mogu dati: Sabor, Središnji odbor i Predsjedništvo HDZ 1990.

 

Članak 66.

 

Središnji odbor HDZ 1990 je vlastan i prije redovitog  saziva Sabora izmijeniti  ili dopuniti pojedine odredbe Statuta u slučaju izvanrednih okolnosti ili ako je to nužno učiniti po sili zakona, ili pak ako su pojedine odredbe postale smetnja za funkcioniranje stranke.

 

U slučaju rata i time izazvanih posebnih okolnosti, sve ovlasti Središnjeg odbora prenose se na Predsjedništvo HDZ 1990.

 

Te ovlasti prestaju nestankom uzroka, a Predsjedništvo HDZ 1990 ima obvezu u roku od 30 dana izvijestiti Središnji odbor HDZ 1990 o odlukama i mjerama poduzetim u tom razdoblju.

 

Objavljivanje

 

Članak 67.

 

Ovaj Statut objavit će se u glasilu HDZ 1990i na web stranici HDZ1990.

 

Izvorno tumačenje

 

Članak 68.

 

Izvorna tumačenja ovog Statuta daje Sabor, a Predsjedništvo HDZ 1990, kad Sabor ne zasjeda. Tumačiti se može samo primjena postojećih odredbi Statuta.

 

 

Stupanje na snagu

 

Članak 69.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom  usvajanja na 4. Saboru HDZ1990.

 

 

Sarajevo, 6.  srpanj  2013.  godine

 [1] Sukladno stavu Predsjedništva HDZ1990 na 4. Saboru se ne bi birao član Predsjedništva iz Tuzlanske županije, te po analogiji ne bi se birala ni dva člana Središnjeg odbora sa tog prostora. Ove pozicije će, sukladno odredbama Statuta, biti popunjene naknadno.