PROGRAMSKA DEKLARACIJA MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE 1990

 Mi, mladi Bosne i Hercegovine, posvećeni svestranom razvoju i stabilnosti naše države i punom ostvarivanju pune konstitutivnosti i jednakopravnosti Hrvata na cijelom njenom teritoriju, ujedinjeni pod okriljem Hrvatske demokratske zajednice 1990, na svojoj 3. Konvenciji usvajamo Programsku Deklaraciju Mladeži HDZ 1990, u kojoj na osnovu naših temeljnih načela definiramo politike u najznačajnijim oblastima društvenog života BiH.

1. Temeljna načela

Programska deklaracija Mladeži Hrvatske demokratske zajednice 1990 temelji se na idejama i načelima demokracije, ljudskih prava i nacionalne jednakopravnosti, s posebnom brigom za ostvarenje suverenosti i nacionalne jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH.

Kao dio narodne, socijalne i demokršćanske stranke, Mladež HDZ 1990 je predana izgradnji demokracije, održivoga tržišnoga gospodarstva sa snažnom socijalnom komponentom, pravne države i pravednoga društva, ljudskih prava i sloboda, te odlučna u izgradnji Bosne i Hercegovine kao stabilne, funkcionalne i pravedne države u kojoj će prava konstitutivnih naroda biti uređena na jednak način na čitavom teritoriju

Zalažemo se za puno ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda sukladno s općeprihvaćenim međunarodnim poveljama i konvencijama. Posebice se to odnosi na zajamčenost prava na život, osobnu slobodu i sigurnost, slobodu savjesti i vjere, slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu udruživanja i političkoga djelovanja, slobodu kretanja, prebivanja i izbora mjesta življenja, slobodu tiska, pravo na naobrazbu, kulturnu afirmaciju i jednakost pred zakonom. Protivimo se svim oblicima diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjerovanju, etničkoj pripadnosti, političkim i drugim uvjerenjima.

Kroz suradnju s mladeži narodnih i ostalih demokratskih stranaka želimo doprinijeti uspostavi stabilne i funkcionalne Bosne i Hercegovine, te regionalnoj stabilnosti i uključenju BiH i cijele regije u europske tijekove.

Europu smatramo ne samo zajednicom interesa, već prije svega vrijednosti, povijesno zasnovanih na kršćanskim vrijednostima neporecivog poštovanja ljudske ličnosti, te obogaćenih iskustvima pluralizma i poštovanja različitosti. Stoga smo duboko posvećeni europskim integracijama i zaštiti slobode vjerske i nacionalne pripadnosti, uključujući i etničke, vjerske i druge manjine. Uvjereni smo da je najbolji institucionalni okvir za zaštitu i promociju tih vrijednosti Europska unija kao zajednica država zasnovana na načelu supsidijarnosti, po kome se nadležnosti moraju funkcionalno raspodijeliti između različitih razina vlasti, od europske, preko nacionalne i regionalne do lokalne, radi što učinkovitijeg odgovora na životne potrebe građana i zajednica.

2. Ustroj BiH kao demokratske države ravnopravnih naroda i građana, integrirane u EU

„BiH je naša zemlja“, službeni je stav HDZ-a 1990, kao i njezine Madeži. Zalažemo se za BiH jednakopravnih naroda i građana, po mjeri svih ljudi koji u njoj žive. Smatramo da nas do progresa, ekonomskog napretka i kvalitetnijeg života neće dovesti politika bilo čije hegemonije, politika sukobljavanja, razdvajanja i netrpeljivosti, nego politika zasnovana na načelima tolerancije, institucionalne i istinske ravnopravnosti, bez ugrožavanja bilo kojeg naroda ili građanina, te državne cjelovitosti. Samo takva politika, uz to i iskrena i utemeljena na međusobnom povjerenju, u izravnoj je funkciji osiguranja bolje budućnosti hrvatskog, ali i drugih naroda koji žive u BiH. Mladež HDZ 1990 nastoji takvom politikom vratiti dignitet i vjeru u institucije koja je dosadašnjom lošom praksom narušena.

BiH je prostor na kome su se kroz povijest sudarale civilizacije, religije i kulture, usljed čega je danas ona šarolika lepeza različitih naroda, religija, običaja i tradicija. Mladež HDZ 1990 se zalaže za koncept u kojem će naše razlike biti pretvorene u naše prednosti, koje ćemo valorizirati u ekonomskom, kulturnom i svakom drugom pogledu. Usprkos svim povijesnim, kulturnim, vjerskim i drugim razlikama, narodi BiH stoje pred novom, važnom, povijesnom zadaćom pronalaska platforme miroljubivog suživota na zajedničkom prostoru koji je mali, ali značajan dio europske i svjetske zajednice slobodnih ljudi i naroda, i.u koji su uloženi životi i rad mnogih generacija.

Daytonski mirovni sporazum je ispunio svoju osnovnu zadaću, zaustavio je rat i donio mir. Nakon što je u svijetu sazrelo mišljenje o istrošenosti „Daytona“ sve više sarzijeva i mišljenje da odgovorost za dalji razvoj ove zemlje moraju preuzeti njezini narodi i politika, a da će spremnost na provođenje ustavnih reformi najbolje oslikati razinu zrelosti države i društva.

Na temelju opisanih stavova o prošlosti i sadašnjosti, opisane vizije budućnosti, te nezadovoljstva statusom quo, Mladež HDZ 1990 se zalaže:

 • Za usvajanje novog Ustava BiH, koji će nakon skoro dva desetljeća daytonskog Ustava (Aneksa IV mirovnog sporazuma) hrvatskom i ostalim narodima i svim građanima u BiH jamčiti jednakopravnost, kolektivnu i individualnu sigurnost te miran suživot i prosperitet, što je od najvećeg značaja za hrvatski, kao najmalobrojniji i teritorijalno najdisperziraniji konstitutivni narod;

 • Za neodložnu provedbu presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju „Sejdić – Finci“ izmjenama odgovarajućih ustavnih odredbi i izbornog zakonodavstva na način koji neće pogoršati odnose među konstitutivnim narodima kroz uvođenje ili održavanje dominacije bilo kojega među njima na bilo kojem dijelu teritorija BiH;

 • Za ustroj BiH kao složene, na načelima simetrpčnog federalizma zasnovane decentralizirane države u kojoj se poštuje trodioba državne vlasti i afirmira razvoj lokalne samouprave, što bi otklonilo nužnosti interveniranja međunarodnih čimbenika u unutrašnjim pitanjima BiH i dokinulo ovisnost učinkovitog funkcioniranja njezinih institucija o tim intervencijama, koje su se u prošlosti često pokazivale nametnutima i nedemokratskima, ali i neblagovremenima ili nedovoljno odlučnima;

 • Za žurnu i temeljnu ustavnu reformu Federacije BiH, zasnovanu na istim načeloma i sa istim ciljevima kao na državnoj razini;

 • Za potpuno i neodložno provođenje Aneksa VII (sporazum o izbjeglicama i raseljenim osobama), što predstavlja poticaj stabilnom miru i ostvarivanju ljudskih prava i sloboda;

 • Za pojednostavljenje državnog aparata te temeljnu reorganizaciju državne administracije, utemeljene na novom, jednostavnijem, jeftinijem i funkcionalnijem modelu, koji će u pružanju administrativnih usluga građanima u punoj mjeri koristiti široke mogućnosti suvremenih informacijsko – komunikacijskih tehnologija;

 • Za ubrzanje euroatlantskih integracija BiH, na čije su granice u bliskoj prošlosti, učlanjenjem Hrvatske, došli i Europska unija i NATO, uz maksimalno korištenje iskustava Hrvatske, ali i drugih zemalja iz regije koje su na euroatlantskom otišle korak dalje u odnosu na BiH;

 • Za dodatno afirmiranje Hrvatskog narodnog sabora kao trajne krovne nacionalne i političke instititucije hrvatskoga naroda u BiH i kao vrhovne instance odlučivanja o vitalnim nacionalnim interesima hrvatskoga naroda u BiH, posebice u procesu preustroja naše države, uz puno priznavanje prava i ostalim narodima da formiraju slične institucije;

 • Za ustavno definiranje Sarajeva kao distrikta pod upravom središnjih tijela BiH, što bi omogućilo da se ponovno uspostavi multikulturni, multikonfesionalni i multietnički karakter glavnoga grada, te stvorilo uvjete za ostanak, masovniji povratak i novo doseljavanje Hrvata u ovaj grad;

 • Za donošenje novog Statuta Mostara, koji će biti u skladu s europskom konvencijom o ljudskim pravima, Europskom konvencijom o lokalnoj samoupravi, te s odlukom ustavnoga suda BiH, kojime se moraju osigurarti institrumenti zaštite mulitieničkoga karaktera toga grada, ali i funkcionalna i učinkovita Gradska uprava.

 • Za razvoj svestrane regionalne suradnje, kako bi se, u skladu sa punim poštovanjem temeljnih europskih vrijednosti, BiH i ostale zemlje Zapadnog Balkana pripremile za institucionaliziranu suradnju u okviru EU, te puni doprinos razvoju EU kao globalnog pionira u miroljubivoj integraciji demokratskih država.

3. Ekonomska, socijalna i populacijska politika i održivi razvoj

Tržišno – socijalno gospodarstvo kao temelj prosperiteta BiH

Učinkovito suočavanje s ekonoskim i socijalnim posljedicama trenutne gospodarske krize i nedavnih ratnih razaranja, te osiguravanje tržišne konkurentnosti roba i usluga iz BiH na međunarodnom tržištu, ključni su prioriteti za razvoj, prosperitet i stabilnost BiH. Gospodarski i ekološki održivi razvitak temeljna je pretpostavka stabilnosti BiH i opstanka Hrvata na cijelom njezinom prostoru, te preduvjet i temelj cjelovite socijalne politike čije učinke trebaju osjetiti svi građani BiH. Postizanje političke i makroekonomske stabilnosti je nužno za ostvarivanje bržeg gospodarskog rasta.

Privatizacija ne smije biti isključivo u funkciji promjene vlasništva, već u funkciji razvoja gospodarstva, povećanog zapošljavanja i poboljšanja sveukupnoga socijalnog blagostanja. Nakon početnog zamaha u drugoj polovini devedesetih godina prošlog stoljeća, mi se danas suočavamo sa gospodarskom recesijom na većinskim hrvatskim područjima, usljed čega je nužno stvoriti novi institucionalni okvir za razvoj gospodarstva, te razraditi državnu strategiju ekonomskog razvoja naniže sve do razine općine.

Svjesni svih nedostataka i ograničenja koji su gospodarstvu nametnuti kao naslijeđe prošloga sustava i posljedica rata, na temelju opisanih načela Mladež HDZ 1990 zahtijeva od tijela vlasti na svim razinama:

 • Donošenje mjera nužnih za ubrzani, ravnomjerni gospodarski razvitak svih područja BiH kao tržišnog i socijalnog, izvozno orijentiranog gospodarstva.

 • Donošenje stimulativnih mjera i propisa kojima će se poticati ravnomjernije i racionalnije iskorištavanje gospodarskih resursa, ograničiti nepotrebna potrošnja i državna administracija smanjiti na realno neophodni nivo;

 • Smanjvanje troška zapošljavanja novih radnika smanjivanjem poreza na rad;

 • Poticanje fleksibilnosti na tržištu rada, radi jačanja konkurentnosti domaćih radnika i poduzeća;

 • Uvođenje poreznih olakšica za iskorišteni kapital, radi poticanja reinvestiranja na domaćem tržištu;

 • Formuliranje dugoročne razvojne strategije u bliskoj i otvorenoj suradnji i konsultacijama sa gospodarstvenicima i njihovim udruženjima, sindikatima, strukovnim udrugama, te znanstvenim i obrazovnim institucijama;

 • Stvaranje uvjeta za povećanje investicija, te privlačenje Greenfield investicija (investicije u novu proizvodnju, nove pogone, nova radna mjesta) kroz smanjenje poreza i doprinosa, smanjenje poreza u slučaju ulaganja u razvoj poduzeća, te skraćivanje i pojednostavljenje procedura za dobivanje potrebnih dozvola i suglasnosti za početak investrianja u slučaju malih poduzetnika najviše tjedan dana;

 • Poticanje mladog poduzetništva i samozapošljavanja;

 • Stimuliranje zapošljavanja priznavanjem volontiranja kao pripravničkog staža;

 • Uvođenje jednostavnih trgovačkih društava sa temeljnim kapital od 1 BAM;

 • Uvođenje poreznih i financijskih olakšica za poduzetnike i povećanje subvencija poljoprivrednicima, te njihovo adekvatno usmjeravanje u najprofitabilnije oblasti proizvodnje i transparentno dodjeljivanje;

 • Povećanje privatnih i javnih ulaganja u istraživanje i razvoj, jer će to generirati gospodarski rast kroz inovacije;

 • Informatizaciju gospodarskih subjekata i nadležnih institucija, kao i poticanje razvoja informatičke djelatnosti i informacijskog sektora kao komponente BiH gospodarstva koja donosi ubrzani rast uz utrošak minimalnih resursa;

 • Podršku ekološkom i samoodrživom razvoju, kroz ulaganja u izgradnju infrastrukture nužne za korištenje obnovljivih izvora energije;

 • Uključivanje stanovništva u održivi razvoj kroz planove otkupa električne energije, povoljnije kredite za izgradnju energetsko učinkovitih domova, dodjeljivanje ekoloških certifikata i druge mjere;

 • Podršku razvoju turizma i promociju povijesne i kulturne stečevine BiH kroz suradnju sa susjednim zemljama;

 • Smanjenje udjela javne potrošnje u BDP-u, s naglaskom na reformu socijalnog sektora i smanjenje državne administracije;

 • Povećanje transparentnosti javnog sektora;

 • Žurno dovršenje procesa privatizacije na temelju zakona i moralnih načela;

 • Provjeru sve nepravomoćne stečevine pojedinaca tijekom privatizacije, napose obnašatelja javnih funkcija;

 • Preispitivanje svih sumnjivih dokapitalizacija i privatizacija, uz zakonsku odgovornost počinitelja prekršaja u toj oblasti te zaštitu državnih bogatstava i prava radnika.

 • Podršku privatizacijskim programima i ponudama koje u BiH dovode kvalitetne i respektabilne strateške partnere, posebno one koji će u svojim ponudama jamčiti nova ulaganja, primjenu suvremenih tehnologija, povećanje produktivnosti i novu zaposlenost;

 • Razvoj cestovne i ostale prometne infrastrukture kao jednog od temeljnih prepostavki budućeg razvoja, uz adekvatno povezivanje svih gradova BiH;

 • Razvoj energetskog sektora za potrebe proizvodnje;

 • Pronalaženje jakih inozemnih partnera za ulaganje u prometnu i energetsku infrastrukturu, koji vide perspektivu BiH tržišta, uz adekvatno korištenje IPA fondova.

 • Osnivanje većeg broja i intenziviranje rada (poduzetničkih inkubatora namijenjenih tržišnom stabiliziranju novih poduzetnika;

 

 • Podršku strateškim infrastrukturnim projektima, naročito u područjima gdje živi značajan broj Hrvata, kroz kvalitetnu izradu Prometne strategije i prostorno planiranje donošenjem prostornog plana FBiH, kao i katastarsko uređenje kroz donošenje odgovarajućeg zakona i organiziranje Geodetske uprave;

 • Uspostavu snažnog bankarskog sustava koji će biti u stanju pratiti proizvodne programe, posebno one koji znače poticaj privatnom poduzetništvu i obrtništvu, uz dodjeljivanje niže kamatne stope za samoodržive projekte i za dokapitalizaciju poduzeća kako bi mogla učiniti svoju proizvodnju ekološki prihvatljivom;

 • Intenziviranje borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, te protiv svih oblika monopola, a posebno političko-gospodarskih klanova, paralelno sa stvaranjem pravno-financijskog okvira za razvoj gospodarstva, kako bi gospodarski čimbenik mogao biti učinkoviti generator demografske obnove hrvatskog naroda u BiH;

 • Uravnoteženje proračunskih izdataka, smanjenje deficita unutar proračuna i ravnomjerniju raspodjelu proračunskih sredstava.

Populacijska politika, zaštita obitelji i položaja žena i mladih

Demografska kretanja u BiH su vrlo nepovoljna. Uzrok tome su ratni gubici, nepotpun povratak prognanika i izbjeglica, te iseljavanje uglavnom mladih, radno sposobnih ljudi kao posljedica teškoga ekonomskog stanja i nemogućnosti osiguranja osobne egzistencije i zasnivanja obitelji. BiH se nažalost pretvara u društvo starijih osoba. Sve je manje mladih i zaposlenih u odnosu na broj umirovljenika. Gorući problem u Europi i u BiH je visoka stopa nezaposlenosti, posebno kod mladih, obrazovanih ljudi.

Posebno je smanjen broj Hrvata tijekom i nakon rata, između ostalog i kao posljedica ustavnog uređenja koje ne jamči hrvatskom narodu jednakopravan status s druga dva konstitutivna naroda, ali i kao posljedica lošega ekonomskoga stanja u cijeloj državi. Hrvatska politika, ali i ukupna politika u BiH mora stvarati uvjete za biološku revitalizaciju jer su Hrvati BiH kroz povijest često imali iskušenja na tom polju usljed gospodarskih kriza i ratnih zbivanja. Mladež HDZ 1990 smatra da svaka odgovorna politika ovu činjenicu mora imati u vidu i naći pravi odgovor za nju, jer je u situaciji smanjenja stanovništva, i to radno aktivnoga, posebno u ruralnim i nerazvijenim krajevima, nemoguće voditi ekonomsku politiku koja će stvoriti materijalne pretpostavke za općenito poboljšanje standarda građana i gospodarski razvoj.

Uloga žene u obitelji, sferi rada te u društvenom, stranačkom i političkom životu mora biti jednako vrednovana kao i uloga muškarca. Politika jednakih šansi za oba spola je pretpostavka sveukupnoga društveno uspješnog razvoja. Međugeneracijska pravda je iznimno važna za mlade ljude u BiH, jer se ne smje dozvoliti da jedna generacija prebacuje trošak lošeg političkog djelovanja na sljedeću, zbog čega je potrebno smanjenje deficita i sprečavanje neefikasnog zaduživanja.

Stoga se Mladež HDZ 1990 zalaže za:

 • Jaku i europsku BiH, koja će osigurati svim svojim stanovnicima pravnu i ekonomsku zaštitu;

 • Aktivnu politiku usmjerenu ka zapošljavanju mladih uz usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, uz učešće svih relevantnih čimbenika i njihovih legitimnih predstavnika;

 • Provođenje aktivne populacijske politike uz pružanje povoljnih uvjeta za osnivanje obitelji;

 • Ustavnu zaštitu braka kao zajednice muškarca i žene, jednakost spolova, kvote zastupljenosti žena u parlamentima i na svim vodećim funkcijama u gospodarstvu;

 • Podršku inicijativama za zaštitu potrošača, što čini važan aspekt u podizanju kvalitete života stanovnika BiH

 • Upostavu socijalnog sustava koji će zaštititi svakog građanina BiH

 • Zaštitu obitelji kao temeljne stanice društva socijalnom politikom koja mora učinkovito osigurati efektivne povoljnosti za sve samohrane majke, trudnice, roditelje s malom djecom i sve roditelje koji nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje obitelji.

 • Osiguravanje kvalitetnih javnih institucija predškolskog odgoja, koje omogućavaju roditeljima puno radno angažiranje, što nije potrošnja, već investicija u ekonomiju i budućnost društva.

4. Izazovi pravne i demokratske države

Stav Mladeži HDZ 1990 je da demokracija i pravna država čine neodvojivu cijelinu koja za cilj ima osigurati svakom građaninu sigurnost i zaštitu od tuđe samovolje. Pravna i demokratska država zasnivaju se na općeprihvaćenim društvenim principima, kao što su jednakost, pravda, pravičnost, prirodna ljudska prava, moral i demokracija.

Jednakost ne znači nužno i pravičnost. S toga, cilj Mladeži HDZ 1990 je osigurati svim građanima Bosne i Hercegovine efektivnu jednakost u uživanju njihovih prirodnih i drugih prava, s posebnim naglaskom na ugrožene kategorije građana koje zbog različitih okolnosti nisu u stanju izboriti se za svoja prava.

Pod nacionalnom sigurnošću Bosne i Hercegovine podrazumijevamo (1) određeno (postignuto ili projektirano) stanje sigurnosti, (2) funkcionalno područje djelovanja različitih sigurnos­nih institucija, zajedno s ukupnim društvenim nastojanjima na polju postizanja sigurnosnih ciljeva, te (3) same institucije sigurnosti, povezane u uređeni sustav odnosa. Poseban naglasak stavljamo na same institucije sigurnosti koje su presudne za suzbijanje organiziranog kriminala i terorizma.

Kao mladež stranke koje se temelji na kršćanskim načelima, smatramo da nijedan zločin ne smije proći nekažnjeno. Iako se u preambuli Ustava Bosne i Hercegovine navodi odlučnost da se u BiH osigura puno poštivanje međunarodnog humanitarnog prava, polazeći od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, međunarodnim ugovorima o građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i Deklaracije o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičkim manjinama, Mladež HDZ 1990 smatra da je provedba istih tek u početnoj fazi i da postoje veoma velike mogućnosti kad je u pitanju unaprijeđenje temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Temelj pravne i demokratske države je dioba vlasti na sudsku, zakonodavnu i izvršnu, s ciljem međusobne kontrole i uravnoteženog sustava. Mladež HDZ 1900 se stoga zalaže za:

 • Pravnu i demokratsku državu u kojoj se poštuje načelo zakonitosti, koje nalaže da Ustav kao najviši pravni akt, zakoni i podzakonski akti moraju biti u skladu s višom pravnom normom, pa tako i normama međunarodnog prava koje ograničavaju samovolju i garantiraju temeljna ljudska prava i slobode svim građanima;

 • Nezavisno i nepristrano sudstvo koje će djelovati bez političkog pritiska i svoj posao obavljati pošteno, savjesno i moralno, motivirano provođenjem pravnih normi i sankcioniranjem počinitelja kaznenih djela;

 • Sankcioniranje samo onih djela koja su propisana zakonom i koja su bila na snazi u trenutku počinjenja kaznenog djela (nulla poena sine lege – nema kazne bez zakona);

 • Zaštitu i striktno odvajanje pravosuđa od svakodnevne političke borbe za funkcije i ovlasti;

 • Dostojno novčano nagrađivanje rada policije, kao jednog od najbitnijih upravnih organa, s ciljem efikasnijeg provođenja pravnih propisa i zaštite sigurnosti svih građana BiH.

 • Aktivno razvijanje svijesti građana da je svaki građanin ujedno i „’policajac“, koji će savjesno prijaviti nadležnim tijelima sve uočene nepravilnosti i boriti se protiv svih oblika kaznenih djela, posebno protiv korupcije koja je u tendenciji porasta i velika je prijetnja pravnoj i demokratskoj državi.

 • Kadrovsko i infrastrukturno unaprijeđenje obavještajnih službi koje imaju najvažniju ulogu kad je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala i terorizma.

 • Povratak izbjeglih i raseljenih lica, koji su svoj dom morali napustiti u Domovinskom ratu pod političkom i oružanom prisilom, kao i unaprijeđenje zakonskih i drugih preduvjeta za omogućavanje nesmetanog povratka i obnove inftastrukture potrebne za egzistenciju.

 • Korekciju postojećih ustavnopravnih rješenja radi jednakog tretmana konstitutivnih naroda BiH kad je u pitanju obnova i nesmetan povratak u svoje domove, posebno hrvatskog naroda, koji je kao najmalobrojniji često podređen pravima brojčano jačih, čime se krše ustavne odredbe o konstitutivnosti i jednakopravnosti.

 • Osudu svih ratnih zločina i njihovih počinitelja, kao i njihovo međunarodno-pravno sankcioniranje uz jednak tretman za sve strane.

 • Rasvjetljivanje ratne prošlosti kako bi se pravično došlo do istine, jer budućnost jedino možemo zasnivati na istinitim i pravedno utvrđenim činjenicama.

 • Utvrđivanje istine o nestalim osobama u ratnom razdoblju, kako bi sve žrtve bile dostojanstveno pokopane, što je naša velika moralna i ljudska obveza.

 • Ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, koja su standardi bez kojih ljudi ne mogu živjeti u dostojanstvu kao ljudska bića, te koja su temelj slobode, pravde i mira, te čije poštivanje omogućuje pojedincu i zajednici da se potpuno razviju.

5. Mladi, obrazovanje i kultura kao temelj budućnosti

Polazeći od stava da su obrazovanje, znanost, školski sustav, kulturni i sportski život i slobodni mediji jamstvo očuvanja identiteta, ekonomskog i socijalnog prosperiteta, zdravlja i slobode svake zajednice i naroda, te da je znanje najvrjedniji kapital i da se ulaganjem u obrazovanje povećava konkurentnost BiH na globalnom tržištu, Mladež HDZ 1990 zalaže se za:

 • Obrazovanje dostupno svima;

 • Pravo školovanja na maternjem jeziku dostupno svoj djeci bez obzira u kojem dijelu BiH žive;

 • Kvalitetno obrazovanje koje će mladima omogućiti ravnopravno natjecanje na domaćem i europskom tržištu rada;

 • Usklađivanje obrazovnog sustava sa zahtjevima tržišta rada, usmjeravanjem obrazovnog sustava na proizvodnju specijaliziranog kadra;

 • Provođenje programa prekvalifikacije i poticanje cjeloživotnog učenja u svrhu smanjenja nezaposlenosti;

 • Suzbijanje korupcije u obrazovanju i poticanje mladih ljudi na marljivost i odgovornost, jer samo zalaganje i talent vode do izvrsnosti i postizanja uspjeha pojedinca i zajednice;

 • Usklađivanje sadržaja nastavnog plana i programa osnovnog školstva, kao temelja intelektualnog razvoja mladih osoba, sa aktualnim svjetskim trendovima, uz zaštitu institucije obitelji kao osnovne jedinice društva;

 • Usklađivanje srednjoškolskog obrazovanja, čija je zadaća kreiranje kvalitetnog kadra za visoko školstvo i stručnog kadra kome će srednja škola biti završni stadij izobrazbe, sa trendovima i smjerovima razvoja znanosti, tehnologije i gospodarstva, radi osposobljavanja učenika da po završetku škole efektivno konkuriraju na tržištu rada ili nastave obrazovanje u visokoškolskim institucijama;

 • Uvođenje predškolskog obrazovanja koje bi djeci kroz igru omogućilo učenje stranih jezika i poticanje kreativnosti;

 • Rješavanje problema preteških učeničkih upotrebom novim modela prijenosa informacija;

 • Uvođenje zdravstvenog odgoja uz pristanak roditelja, kako bi se djecu potaklo na zdraviji način života;

 • Uvođenje jezičnih radionica i većeg broja obveznih stranih jezika u nastavni plan i program

 • Uvođenje većeg broja sati praktične nastave u nastavni plan i program

 • Povećanje broja visokoobrazovanih osoba, radi poticaja razvoja BiH i povećanja njene konkurentnosti na svjetskom tržištu;

 • Poticanje izvrsnosti i jednaka prava na obrazovanje za sve, jer slabiji imovinski status pojedinca ne smije biti uzrok njegova isključivanja iz sustava obrazovanja;

 • Oslobađanje Sveučilišta u Mostaru, kao jedinog sveučilišta na hrvatskom jeziku u BiH, od utjecaja politike, kako bi postalo primjer izvrsnosti u cijeloj regiji;

 • Povećanje proračunskih izdataka za obrazovanje;

 • Pomaganje nadarenim studentima kroz programe stipendiranja i studentskog kreditiranja;

 • Razvoj Sveučilišta u neovisnu instituciju na kojoj ne postoje nikakva ograničenja, osim akademskih i znanstvenih, glede upisa, učenja i studiranja, jer znanost ne poznaje granice, nacije niti bilo koje druge podjele među ljudima;

 • Uvođenje stručnog nadzora nad privatnim visokoškolskim ustanovama, zbog negativnih primjera izdavanja diploma koje ne odražavaju znanje studenata;

 • Poticanje korištenja prilika koje nudi Bolonjski proces obrazovanja, ERASMUS i drugi slični programi koji nude mogućnost školovanja na renomiranim europskim sveučilištima;

 • Poticanje međunarodne suradnje u obrazovanju, daljnje usavršavanje i uvođenje sustava kvalitete obrazovanja prema europskim standardima;

 • Unaprjeđenje javnog sufinanciranja studentskog smještaja, prehrane i društvene aktivnosti;

 • Povezivanje znanosti, kao glavnog pokretača razvoja svih uspješnih zemalja, sa obrazovanjem, uz očuvanje svijesti o tome da znanost nije sinonim za visoko obrazovanje;

 • Poticanje interesnog povezivanja sveučilišta, znanstvenih instituta i gospodarskih subjekata;

 • Povećanje izdataka iz proračuna namijenjenih znanstvenim istraživanjima;

 • Poticanje gospodarskih subjekata na ulaganje u razvoj znanosti;

 • Razvoj instituta koji će usko surađivati sa obrazovnim ustanovama, gospodarskim subjektima i ostalim interesnim skupinama na istraživačko-znanstvenom pristupu rješenjima problema razvoja BiH;

 • Punu sustavnu društvenu afirmaciju kulturnog stvaralaštva koje obogaćuje i nadograđuje kulturu naroda i poticaja i izraza stvaralačke snage pojedinca, te doprinosi kreativnosti čitavoga društva, što zahtjeva odgovoran i institucionalan pristup tome pitanju;

 • Daljnju institucionalnu afirmaciju kulturnih institucija Hrvata u BiH unutar HNS-a i među prioritetnim kulturnim institucijama u BiH;

 • Posvećivanje posebne pozornosti treba mladim osobama s izraženim umjetničkim talentom;

 • Tretiranje sporta kao sastavnice kulture života, a ne samo oblika natjecanja;

 • Shvaćanje sportske orijentiranosti mladih kao potrebe pravilnog individualnog i društvenog razvoja;

 • Razvoj sporta u školama i na fakultetima, te poticaje bavljenja sportom u svim životnim dobima;

 • Izgradnju potrebnih školskih dvorana i sportskih terena;

 • Osiguranje slobode izražavanja svakoga pojedinca, institucije i organizacije, slobodan pristup informacijama, te slobodne, profesionalne i etičke medije kao temeljnih demokratskih prava, te preduvjeta za pluralno suvremeno demokratsko društvo;

 • Transformaciju postojećeg javnog radiotelevizijskoga sustava, koja mora osigurati ravnopravnu zastupljenost svim narodima i ostalim građanima, kao i mogućnost kreiranja, uređivanja i prezentiranja programa na ustavnim jezicima naroda i nacionalnih manjina u BiH u skladu sa standardima i najboljim iskustvima u europskim državama;

 • Modernizaciju javnih medija s ciljem objektivnog i blagovremenog informiranja BiH javnosti;

 • Odgovornost javnih medija isključivo građanima, usljed čega ih je potrebno odvojiti od netransparentnih utjecaja politike i interesnih skupina.