PROGRAMSKA DEKLARACIJA

Hrvatsku demokratsku zajednicu su utemeljili u Bosni Hercegovini 1990. godine hrvatski domoljubi i rodoljubi na ideji i načelima demokracije, ljudskih prava, nacionalne jednakopravnosti, s posebnom brigom za ostvarenje suverenosti i nacionalne jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH.

Suočeni s napuštanjem osnovne ideje i principa na kojima je Stranka nastala, mi članovi i osnivači HDZ BiH i legitimni narodni predstavnici izabrani na listama ove stranke u skupštine i parlamente od razine općina do razine države odlučili smo utemeljiti HDZ 1990.

Polazeći od osnovne ideje i načela koji su vodili utemeljitelje HDZ 1989. i 1990.;

Svjesni odgovornosti koju sadašnje vrijeme stavlja pred političke predstavnike naroda i građana u BiH;

Predani izgradnji parlamentarne demokracije, tržišnoga gospodarstva, pravne države i pravednoga društva, ljudskih prava i sloboda;

Odlučni izgraditi Bosnu i Hercegovinu kao stabilnu, funkcionalnu i pravednu državu u kojoj će prava konstitutivnih naroda biti uređena na jednak način na čitavoj teritoriji donosimo ovu

PROGRAMSKU DEKLARACIJU

Što je Hrvatska demokratska zajednica 1990

HDZ 1990 je narodna, socijalna i demokršćanska stranka. Ona slijedi osnovnu ideju i načela na kojima je utemeljen HDZ BiH 1990. godine a to su: demokracija, suverenost i jednakopravnost konstitutivnih naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka na cijeloj teritoriji BiH. Kao suvremena narodna stranka političkoga centra demokršćanske orijentacije, duboko je uvjerena kako su samo slobodan čovjek i slobodan narod stabilan temelj suvremenoga pluralističkog društva. Kao narodna stranka prvenstveno je okrenuta predstavljanju i zaštiti prava hrvatskoga naroda u BiH, ali uvažavajući multietnički karakter Bosne i Hercegovine, zalaže se za jednakopravnost svih naroda, nacionalnih manjina i svih građana na cijelom teritoriju BiH i kao takva otvorena je za sve građane BiH koji prihvaćaju njezin program.

HDZ 1990 se zalaže za puno ostvarivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda sukladno s općeprihvaćenim međunarodnim poveljama i konvencijama. Posebice se to odnosi na zajamčenost prava na život, osobnu slobodu i sigurnost, slobodu savjesti i vjere, slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu udruživanja i političkoga djelovanja, slobodu kretanja, prebivanja i izbora mjesta življenja, slobodu tiska, pravo na naobrazbu, kulturnu afirmaciju i jednakost pred zakonom. Protivimo se svim oblicima diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjerovanju, etničkoj pripadnosti, političkim i drugim uvjerenjima.

Ponosni smo na povijesni doprinos koji je HDZ imao u razvoju demokracije u BiH, pripremi zemlje za obranu. Ovim putom još jednom izražavamo zahvalnost našim stranačkim kolegama utemeljiteljima Stranke, a posebice onima koji su dali život u ovoj borbi. Svako vrijeme nosi nove izazove kojima se može odgovoriti samo ako smo u stanju korespondirati s suvremenim političkim i društvenim tijekovima u zemlji i okruženju.

HDZ 1990 želi biti suvremena europska pučka stranka koja će vlastitim identitetom obogatiti bosanskohercegovački i europski pluralitet.

HDZ 1990 želi kroz suradnju s narodnim i ostalim demokratskim strankama u BiH doprinijeti uspostavi stabilne i funkcionalne Bosne i Hercegovine. U suradnji sa sestrinskom strankom HDZ RH i ostalim strankama iz regije, želi doprinositi regionalnoj stabilnosti, a u suradnji s EPP i ostalim europskim strankama uključenju BiH u europske tijekove.

SURADNJA S DRUGIM POLITIČKIM STRANKAMA

HDZ 1990 će surađivati sa svim demokratskim političkim strankama u BiH koje se zalažu za Bosnu i Hercegovinu, cjelovitu državu ravnopravnih naroda i građana, i koje su spremne prihvatiti HDZ 1990 kao ravnopravnog partnera.

HDZ 1990 je samostalna stranka bosanskohercegovačke odgovornosti i surađivat će na ravnopravnim osnovama sa srodnim strankama u inozemstvu, posebice s drugim europskim narodnim, demokršćanskim i konzervativnim strankama. HDZ 1990 kao hrvatska pučka stranaka u BiH je djelovati u EPP u statusu promatrača, unapređivati odnose do punog članstva i djelovati na stabilizaciji regije i uključenju Bosne i Hercegovine u EU.

HDZ 1990 i HDZ RH, koje dijele isto naslijeđe i slična programska načela, razvijat će suradnju na partnerskoj osnovi u cilju sveukupnog razvoja hrvatskog naroda, suradnje i prosperiteta naše dvije države RH i BiH.

 

BOSNA I HERCEGOVINA NAŠA DRŽAVA I DOMOVINA

HDZ 1990 smatra Bosnu i Hercegovinu državom i domovinom (i) hrvatskoga naroda, a Hrvate u BiH smatra dijelom jedinstvenoga hrvatskog narodnog korpusa. HDZ 1990 zalaže se i želi BiH kao državnu zajednicu triju potpuno ravnopravnih, suverenih i konstitutivnih naroda, Hrvata, Srba i Bošnjaka, i svih njezinih građana. Zalažemo se za BiH kao složenu, decentraliziranu državu u kojoj se poštuje trodioba državne vlasti i afirmira razvoj lokalne samouprave. Uvjereni smo da se samo u tako uređenoj državi može riješiti nacionalno pitanje, odnosno u potpunosti ostvariti jednakopravnost Hrvata u BiH te otkloniti svi oblici diskriminacije na način da se u skladu s europskim vijednostima standardiziraju kolektivna i individulana prava.

Ustav, kao najviši pravni i politički akt jedne zemlje, Bosna i Hercegovina je dobila na potpuno atipičan način, kao dodatak međunarodnoga mirovnog sporazuma u Daytonu. Uz priznanje da je Daytonski mirovni sporazum donio mir Bosni i Hercegovini, treba priznati da postojeće ustavno rješenje sada predstavlja kočnicu daljem funkcioniranju i razvoju BiH, te zapreku njenom uključenju u euroatlantske integracije. Ustavno uređenje BiH je presedan u svijetu, tako da ga nije moguće niti definirati pojmovima iz ustavne teorije i prakse. Asimetrično uređena država, 3 konstitutivna naroda, 2 entiteta od kojih jedan unitarna Republika Srpska a drugi federalna Federacija BiH, pokazuje potpunu nefunkcionalnost, neučinkovitost te brojna druga ograničenja te je zbog toga nužna temeljita ustvna reforma.

Ovo asimetrično ustrojstvo jedan je od uzroka disfunkcionalnosti i teškog djelovanja njezinih institucija, te je međunarodna zajednica prinuđena intervenirati i na taj način često supstituirati institucije  BiH. Poslije prvoga razdoblja  čestih intervencije međunarodne zajednice kao supstituta državne vlasti, uslijedilo je razdoblje pasiviziranja međunarodne  zajednice što je u uvjetima disfukcionalne ustavne strukture dodatno pogoršalo ukupno stanje u BiH.  Zbog toga je potrebno izgraditi partnerski odnos između ključnih domaćih i međunardonih institucija koji treba rezultirati reformama koje će osigurati održivu, pravednu i funkcionalnu koja će biti integrirana u NATO i EU.

Nejednako uređena ustavna prava konstitutivnih naroda u BiH, kao nepravdu najviše trpi najmalobrojniji hrvatski narod. Dok u Republici Srpskoj, srpski narod ostvaruje teritorijalnu i institucionalnu dominaciju temeljem brojčane nadmoći i ustavne pozicije, tako u Federaciji bošnjački narod ostvaruje institucionalnu dominaciju kroz većinsko odlučivanje u Vladi i Parlamentu Federacije temeljem brojčane nadmoći. Tiha «puzajuća» revizija Daytonskoga sporazuma, kroz razne zakonske reforme s ciljem izgradnje efikasnije države, a posebno kroz nametnute amandmane na ustave entiteta koje je nametnuo Visoki predstavnik međunarodne zajednice, redovito je vodila slabljenju pozicije malobrojnijeg hrvatskoga naroda u BiH, odnosno zanemarivanju ili osporavanju Ustavom zajamčenih prava, što za posljedicu ima gubitak perspektive i nastavak iseljavanja Hrvata iz BiH.

Zastupnici HDZ 1990 u Zastupničkom domu Parlamenta BiH dali su ključni doprinos u sprječavanju amandmanskih promjena Ustava BiH odnosno Anexa 4 koje su trebale legalizirati trajnu podjelu države na dva entiteta s potpunom dominacijom Srba u Republici Srpskoj i Bošnjaka U Federaciji BiH i bez efektivnih mehanizama za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa hrvatskoga naroda u Parlamentu BiH. Odbijanje travanjskog paketa u Zastupničkom domu Parlamenta BiH otvorilo je prostor za istinsku reformu i donošenje novoga ustava BiH koji će na demokratski način sukladno europskim komparativnim iskustvima funkcionalizirati državu i standardizirati individualna i kolektivna prava.

Vjerodostojnost koju je svjedočio HDZ 1990 i njezini zastupnici u Parlamentu BiH prilikom odlučivanja o najvažnijim pitanjima za jedan narod i zemlju je obrazac i putokaz u vođenju odgovorne nacionalne i državne politike.

Svi dosadašnji pokušaju promjene Ustava BiH od travanjskoga paketa preko Butmirskoga paketa do najnovijeg pokušaja promjene Ustava BiH kroz provedbu presude Europskpga suda za ljudska prava su propali  prvenstveno zbog činjenice  da nisu osiguravali jednakost konstitutivnih naroda u procesu odlučivanja i izbora legitimnih predstavnika u ključne entitetske i državne institucije.

HDZ 1990 zalaže se za žurno otklanjanje diskriminacije iz Ustava BiH kroz pvovedbu presude Europskoga suda za ljudska prava prema nacionalnim manjinama i onim građanima koji se nacionalno ne izjašnjavaju. To je moguće provesti na način da se kroz ustavnu reformu i reformu izbornoga zakonodavstva osigura ista pozicija za predstavnike konstitutivnih naroda i svih građana u procesu kandidiranja i izbora. Prihvaćenjem ovoga načela otvorio bi se put za osiguravanje političke i institucionalne stabilnost BiH.

Federacija BiH uspostavljena Washingtonskim sporazumom između Hrvata i Bošnjaka s ambicijom da bude modfel za uređenje ukupnih odnosa u BiH nakon zaustavljanja rata, pretvara se entitet s bošnjačkom dominacijom kako u instituciopnalnom tako i u stavrnom smislu., što je dovelo do najdublje političke i institucionalne krize od rata do danas.

Zato HDZ 1990 se zalaže za žurnu suštinsku reformu Federacije BiH koja će osigurati institucionalnu i svaku drugu jednokopravnost svih naroda i građana osim toga Federacija ustrojena pravedno, racionalnu i funkcionalno, a postojeća administartivno teritorijalna struktura također treba biti žurno reformirana.

Strukturalna reforma Federacije za HDZ 1990 znači samo prvi korak u ukupnoj reformi  ustavne strukture BiH.

Osjećajući odgovornost i bilo Hrvata u BiH, HDZ 1990 u svome političkom djelovanju neće moći ići ispod razine koja ugrožava i samu opstojnost Hrvata u BiH. Stoga insistiramo da se pristupi izradi novog Ustava Bosne i Hercegovine koji će biti kompatibilan s suvremenim ustavnom teorijom i praksom. S obzirom da je Bosna i Hercegovina višenacionalna država, federalni oblik uređenja u kome će ustavni položaj konstitutivnih naroda biti uređen na simetričan, istovjetan način, je jedino pravedno i održivo rješenje. Broj i razgraničenje federalnih jedinica, pored etničkih trebaju uvažavati i zemljopisne, gospodarske, prometne i povijesne kriterije. U ustave federalnih jedinica treba ugraditi instrumente koji će spriječiti zlouporabu majorizacije na etničkoj osnovi. Općine i gradove treba afirmirati kao jedinice lokalne samouprave gdje će se vlast izabrati i konstituirati na proporcionalnom principu. Jedino grad Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine treba dobiti specijalni status – distrikta.

HDZ 1990 kao jedna od ključnih sastavnica HNS-a  vidi Hrvatski narodni sabor kao trajnu krovnu, nacionalnu i političku institituciju hrvatskoga naroda u BiH, kao „narodni parlament“ i kao vrhovnu instancu odlučivanja kada su u pitanju vitalni nacionalni interesi hrvatskoga naroda u BiH.

Organizacija glavnoga grada – Sarajeva je izuzetno bitno pitanje i sa simboličkog i bitnosnoga stajališta. Sarajevo za hrvatski narod u BiH ima izuzetan značaj – ne samo kao mjesto donošenja političkih i administrativnih odluka, već i kao sjedište najvažnijih crkvenih i kulturnih institucija hrvatskoga naroda te znanstveno središte kojemu je hrvatski narod kroz stoljeća davao svoj pečat. Interes je Hrvata, stoga, da se ponovno uspostavi multikulturni, multikonfesionalni i multietnički karakter glavnoga grada što bi stvorilo uvjete za ostanak, masovniji povratak i novo doseljavanje Hrvata u ovaj grad. HDZ 1990 će svojim djelovanjem to poticati. Stoga se zalažemo za ustavno definiranje Sarajeva, kao distrikta pod upravom središnjih tijela BiH, što bi omogućilo da ciljevi iz ove točke postanu realnost.

Mostar kao multietnički grad, bez diskriminatorskog nametnutog Statuta, to jest s demokratskim statutom kao i u ostalim gradovima u BiH. Neprihvatljivo je i neodrživo da Mostar ostane paradigma za nefunkcionalnost i blokade na razini cijele BiH i F BiH.

Zalažemo se za novi Statut koji će biti u skladu s europskom konvencijom o ljudskim pravima i Europskom konvencijom o lokalnoj samoupravi. Diskriminaciju u izbornom procesu treba ukloniti u skladu s odlukom ustavnoga suda BiH. Mostar je i danas jedan od rijetkih multietničkih gradova u BiH i HDZ 1990 se zalaže da se rješenjima u novom statutu moraju osigurarti institrumenti zaštite toga mulitieničkoga karaktera ali i funkcionalna i učinkovita Gradska uprava.

Jedino na ovaj način Mostar će moći valorizirati svoje izuzetne potencijale i postati paradigma za europski i multietnički grad.

BiH i EUROINTEGRACIJE

Bosna i Hercegovina i zemljopisno i mentalitetom predstavlja dio Europe i stoga će naša stranka djelovati da BiH svojom unutarnjom organizacijom i prihvaćanjem europskih standarda bude sposobna i podobna za puno članstvo u EU i NATO. Kao neophodan standard i osnovni preduvjet je reforma ustava kao najvišeg zakonskog akta a zatim i prilagodba i implementacija ostalog zakonodavstva. U tom pogledu cijenimo pomoć EU i Vijeća Europe a računamo na pomoć i suradnju država u regiji koje su u ovom procesu dalje otišle.

HDZ 1990 podržava ubrzani put u NATO i EU te poziva sve na usvajanje zakonskih i svih ostalih pretpostavki po proceduri koje su koristile sve države koje su prošle put tranzicije i harmoniziranja zakonodavstva da bi ušle u Europsku uniju.

Ulaskom Hrvatske u EU stvorene su nove geostrateške i geopolitičke okolnosti, jer će BiH na više od tisuću km svoje granice biti u izravnom dodirui s EU. Taj momentum mora iskoristiti za suštinski iskorak u vlastitom odnosu prema integracijama.

 

GOSPODARSTVO-SOCIJALNO PRAVEDNO I TRŽIŠNO ORJENTIRANO

 

HDZ 1990  će se zalagati za ubrzani, ravnomjerni gospodarski razvitak svih područja BiH.

Gospodarski i ekološko održivi razvitak temeljna je pretpostavka stabilnosti BiH i opstanka Hrvata na prostoru cijele BiH, te preduvjet i temelj cjelovite socijalne politike čije učinke trebaju osjetiti svi građani BiH.

Svjesni svih nedostataka i ograničenja koji se u gospodarstvu vuku kao naslijeđe prošloga sustava i posljedica rata zalagat ćemo se da tijela vlasti na svim razinama donose stimulativne mjere i propise kojima će se poticati ravnomjernije i racionalnije iskorištavanje gospodarskih resusra.

Odrednice gospodarske politike HDZ 1990 čine: potreba za postizanjim političke i makroekonomske stabilnosti, osiguranje bržega gospodarskog rasta, rast izvoza i smanjenje platnog i trgovinskog deficita, stvaranje uvjeta za povečanje investicija ( posebno inozemnih), smanjenje udjela javne potrošnje u BDP-u s naglaskom na reformu socijalnog sektora, porezno i financijsko rasterečenje poduzetništva, veće subvencije poljoprivrednicima.

HDZ 1990 se zalaže za žurno dovršenje procesa privatizacije na temelju zakona i moralnih načela.

HDZ 1990 će insistirati na preispitivanju svake sumnjive dokapitalizacije i privatizacije i tražiti zakonsku odgovornost počinitelja te zaštitu državnih i društvenih bogatstava i prava radnika.

Privatizacija ne smije biti isključivo u funkciji promjene vlasništva, već u funkciji razvoja gospodarstva, povećanog zapošljavanja i poboljšanja sveukupnoga socijalnog blagostanja. HDZ 1990  će podržati one privatizacijske programe i ponude koje u BiH dovode kvalitetne i respektabilne strateške partnere, posebno one koji će u svojim ponudama jamčiti nova ulaganja, primjenu suvremenih tehnologija, povećanje produktivnosti i novu zaposlenost.

U tom smislu naglasak stavljamo na sektore energetike, telekomunikacija, cesta i željeznice, razvoj metalne i prerađivačke industrije, a naročito finalne proizvodnje hrane i roba za izvoz.

Retoriku tipa: „Zalažemo se za razvoj malih i srednjih poduzeća“ treba izbaciti.

Bez velikih poduzeća nema niti srednjih niti malih.Stoga čemo poticati razvoj gospodarskih „clustera“ u čijem centru će se nalaziti veliko poduzeće tipa „Aluminija“ Mostar, a oko kojeg će se razvijati „grozd“ („Cluster“) malih i srednjih poduzeća prerašivačkog karaktera. Nije isključeno da neko od njih u budućnosti ne može postati centar novog „Clustera“

Također treba  stavit naglaske na obnovljive izvore energije, kako vjetroenergije tako i sunčeve energije.

Poseban naglasak i značaj dati će se ukupnom razvoju poljuprivredne proizvodnje, te kroz proces uređivanja zemljišta i značajnijeg ulaganja u navodnjavanje stvarati realne uvjete intenzivnijeg razvoja ukupne poljuprivredne proizvodnje.

U okviru razvoja prometne infrastrukture prioritetni zadatci su u realizaciji ukupnog projekta Koridora Vc, posebno kroz Hercegovinu, te rješavanje prometne povezanosti Neuma.

HDZ1990 se zalaže za strateške infrastrukturne projekte naročito zapodručja gdje su Hrvati u većini. U tom smislu aktivno će sudjelovati u izradi Prometne strategije za ta područja, aktivno sudjelovati u prostornom planiranju kroz donošenje prostornog plana FBiH, kao i katastarskom uređenju kroz donošenje zakona i organiziranje Geodetske uprave.

 

Ulaskom RH u Europsku Uniju, gospodarska suradnja treba biti znatno intenzivnija nego što je to bilo do sada. Naglasak na projekte prekogranične suradnje i korištenje sredstava iz Europskih fondova je realna šansa snažnije gospodarske aktivnosti niza naših općina i županija.

Različiti modeli stranih ulaganja, uključujući i javno-privatno partnerstvo, imaju realne šanse da se kapital i poduzeća iz RH i iz regiona realno presele i lociraju na našim područjima.

Naša politička aktivnost i na razini BiH, Federacije i županija ogledat će se u stvaranju povoljnog ambijenta i kroz poreznu politiku, stopa doprinosa i svih fiskalnih i parafiskalnih nameta, te snažnog smanjenja birokratiziranja u procesima ishođenja potrebne dokumentacije za realiziranje novih investicija.

HDZ90 se zalaže za uspostavu snažnog bankarskog sustava koji će biti u stanju pratiti proizvodne programe, posebno one koji znače poticaj privatnom poduzetništvu i obrtništvu.

Zalažemo se za razvoj turizma i prateće infrastrukture kao grane gdje je odnos između dohotka i inozemnih inputa najpovoljniji.

Zalažemo se za povrat nacionalizirane imovine ili pravičnu naknadu vlasnicima. HDZ 1990 će insistirati da se tzv.

Nakon početnog zamaha u drugoj polovini devedesetih godina prošlog stoljeća, mi se danas suočavamo sa gospodarskom recesijom na većinskim hrvatskim područjima. HDZ 1990 će raditi na tome da se stvori institcionalni okvir za razvoj gospodarstva, da se državna strategija ekonomskog razvoja razradi naniže sve do razine općine.

Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije i stvaranje okružja pogodnog za ulaganje i razvitak privatnog sektora, borba protiv svih oblika monopola a posebno političko-gospodarskih klanova mora se odvijati paralelno s stvaranjem pravno-finanijskog okvira za razvoj gospodarstva. Uvjereni smo da će gospodarski čimbenik biti generator i demografske obnove hrvatskog naroda u BiH

 

 

OBRAZOVANJE

 

 

Obrazovanje, znanost i školski sustav su jamstvo očuvanja identiteta i ekonomskoga i socijalnoga prosperiteta svake zajednice i naroda.

Narodi se likvidiraju tako… da im se najprije oduzme sjećanje. Unište im se knjige, obrazovanje, povijest. I narod onda postupno počne zaboravljati što je bio i što je sada, a svijet oko njega zaboravi još brže.  ( Milan Kundera, knjiga smjeha i zaborava)

Osnovno i srednje školstvo

Školovanje na hrvatskom jeziku treba biti dostupno svoj hrvatskoj djeci bez obzira gdje žive u BiH. Katoličke škole su dobro došle ali one ne mogu biti zamjena za civilne škole na hrvatskom jeziku. Međutim, nije dovoljno samo imati obrazovanje na svom jeziku. Mi trebamo kvalitetno obrazovanje koje će svršenim učenicima i studentima omogućiti da se ravnopravno natječu s vršnjacima iz našeg unutarnjeg i europskog okruženja. Stoga politika (stranačka, državna, obrazovna) mora osigurati odgovarajuću infrastrukturu te dostojanstven socijalni status nastavnika kako bi se od njih moglo očekivati da pruže očekivano. Kod učenika treba razvijati odgovornost, marljivost i vrijednosni sustav da samo zalaganje i talent vode do izvrsnosti i da je to jedini ispravan put do istinskog uspjeha pojedinca i zajednice. Korupcija u obrazovanju (sve do kupovine diploma koje nisu pojedinačne pojave u našem društvu) je najpogubniji oblik korupcije jer će se posljedice osjećati desetljećima. Naša stranka će se energično i učinkovito obračunati i sa ovim vidom korupcije.

Osnovno školstvo je temelj intelektualnog razvoja mlade osobe i njemu se mora pristupiti i kao odgojnom i kao obrazovnom procesu. Potrebno je uvesti predmete koji će pratiti aktualne trendove, ali štiteći i instituciju obitelji kao osnovne jedinice društva. Nastavni plan i program mora uvesti predmete u kojima će se obrađivati teme društvene odgovornosti, iskrenog zdravstvenog odgoja, nutricionističkih navika, suzbijanja maloljetničke delikvencije, narkomanije itd. Potrebno je i uraditi istraživanje o novim modelima prijenosa informacija i udžbenika zbog učestalih pritužbi roditelja na težinu učeničke torba koja ozbiljno prijeti zdravstvenom stanju učenika.

Srednje školstvo se mora orijentirati prema kreiranju učenika za visoko školstvo i kreiranju učenika kojima će srednja škola biti završni stadij izobrazbe, te u tome procesu se prilagoditi učenicima. Srednje škole moraju pratiti trendove razvoja i smjerova gospodarstva u određenim područjima i kreirati osobe koje netom nakon završavanja srednje škole mogu početi raditi bez procesa prakse, što znači da proces prakse u srednjim školama mora činiti veći udio u izobrazbi, a plan i program se mora prilagoditi aktualnim tehnološkim i znanstvenim dostignućima što se u današnjim strukovnim udžbenicima nije uspjelo. U gimnazijama je obvezan drugi strani jezik, dok u strukovnim školama nije obvezan drugi strani jezik. Uvođenje drugog stranog jezika u strukovnim školama mora biti jedan od ciljeva na kojima se treba također zalagati.

Visoko školstvo

U posljednje vrijeme smo svjedoci ekspanzije broja privatnih visokoškolskih institucija. Ministarstva obrazovanja moraju voditi aktivniji nadzor nad radom takvih institucija zbog negativnih primjera izdavanja diploma koje ne prate znanje studenata.

Sveučilište u Mostaru, kao jedino sveučilište na hrvatskom jeziku se mora osloboditi utjecaja politike, te biti primjer izvrsnosti u cijeloj regiji.  Ovo Sveučilište je sebi postavilo jedinstvenu misiju u Bosni i Hercegovini, da se razvije u jedno otvoreno europsko sveučilište za  studente iz cijele BiH i drugih država. Ne mogu postojati nikakva ograničenja, osim akademskih i znanstvenih, glede upisa, učenja i studiranja, jer znanost ne poznaje granice, nacije i bilo koje druge podjele među ljudima.

Smještaj, prehrana, društvene aktivnosti također moraju imati javno sufinanciranje.

ZNANOST

Znanost je neodvojiva od obrazovanja i generator razvoja svih uspješnih zemalja. Znanost, međutim, nije i sinonim za visoko obrazovanje. Stoga treba poticati interesno povezivanje Sveučilišta i znanstvenih instituta i gospodarstva, budući da u razvijenim zemljama veći dio financiranja znanosti dolazi iz gospodarstva nego državnog proračuna.

Razvojem instituta koji će usko surađivati sa gospodarstvom i ostalim sektorima, razviti će se istraživačko-znanstveni pristup razvoju određenog područja

KULTURA

Kultura u budućnosti mora zauzimati značajniji mjesto u razvoju našega društva. Zanemarenost kulturnog naslijeđa predstavlja problem za čitavo društvo, a dosadašnji pristup mora zamjniti  odgovoran i institucionalan odnos prema tom pitanju.

Kulturne institucije Hrvata u BiH moraju naći svoje mjesto unutar HNS-a i unutar prioritetnih kulturnih  institucija u BiH.

Odnos prema umjetnosti također mora biti sustavan i institucionalan, a ne samo  individualan. Umjetnost i stvaralaštvo obogaćuje i nadograđuje kulturu jednoga naroda, ona je poticaj i izraz stvaralačke snage pojedinca a doprinos kreativnosti čitavoga društva. Poticati ćemo razvoj umjetnosti kako tradicionalne narodne, tako i svih oblika umjetničkoga i kulturnoga stvaralaštva.

Posebnu pozornost treba posvetiti mladim osobama s izraženim umjetničkim talentom koje će imati potporu kao  reprezentativnim članovi.

ŠPORT

Šport smatramo sastavnicom kulture života, a ne samo oblikom natjecanja. Zalagati ćemo se, stoga, za razvoj športa u školama i na fakultetima te poticati bavljenje športom u svim dobima života. Razvoj vrhunskoga, profesionalnog športa treba ići ukorak s općim društvenim i gospodarskim razvojem.

Sportska orijentiranost mladih se mora shvatiti kao potreba a ne samo kao natjecateljski dio. U današnjem vremenu kada ne postoji dovoljan broj školskih dvorana, otvorenih sportskih terena, sportski razvoj predstavlja i zdravstvenu potrebu. Sportski klubovi sa iznimnim rezultatima moraju imati sustav sufinanciranja, a ne kao što je do sada slučaj da se oni sami bore za sponzorstva od privatnog sektora. Također sustav mora imati svoja mjerila vrijednosti po kojima se ostvaruje sufinanciranje.

 

MEDIJI

Sloboda izražavanja svakoga pojedinca, institucije i organizacije, slobodan pristup informacijama, te slobodni, profesionalni i etički mediji su temeljno demokratsko pravo te, kao takvo, preduvjet za pluralno suvremeno demokratsko društvo. Uloga države jest stvoriti odgovarajuće zakonske pretpostavke koje će jamčiti ostvarivanje ovoga prava na jednak način za sve građane i narode.

Mediji, posebno javni elektronički mediji,  imaju iznimno važnu ulogu u prenošenju vijesti,  promoviranju različitih mišljenja i stajališta i izgradnji kulture dijaloga i kritičkoga mišljenja.

Javni mediji imaju i funkciju afirmacije kulturnih, vjerskih  i tradicijskih vrijednosti ( identiteta ) nacija, nacionalnih manjina i svih građana.

HDZ 1990 zalaže se za tehnološku modernizaciju javnih medija, financijsku održivost i profesionalan odnos spram njihove  odgovorne društvene funkcije. U tom smislu nove tehnologije ( digitalizacija TV) još lakšim i jeftinijim čini mogućnost realizacije programa koji će zadovoljiti potrebe za objektivnim informiranjem i programima u funkciji afirmacije posebnih identiteta u višenacionalnoj i mulitikulturalnoj  zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.

Transformacija postojećeg javnog radiotelevizijskoga sustava mora osigurati ravnopravnu zastupljenost svim narodima i ostalima, kao i  mogućnost kreiranja, uređivanja i prezentiranja programa na ustavnim jezicima naroda i nacionalnih manjina u BiH u skladu sa standardima i najboljim iskustvima u europskim državama.

 

POPULACIJSKA POLITIKA, OBITELJ  I  ULOGA ŽENE

Demografska kretanja u BiH su vrlo nepovoljna.  Nakon velikih ratnih gubitaka, nepotpunoga povratka prognanika i izbjeglica, slijedio je i odlazak uglavnom mladih, radno sposobnih ljudi kao posljedica teškoga ekonomskoga stanja i nemogućnosti osiguranja osobne egzistencije i zasnivanja obitelji. BiH na žalost ubrzano gubi svoju biološku supstancu i pretvara se u društvo sve starijih osoba, sve manje mladih i zaposlenih u odnosu na broj umirovljenika.

Posebno je smanjen broj Hrvata tijekom rata, ali i nakon rata kao posljedica i ustavnog uređenja koje ne jamči hrvatskom narodu jednakopravan status s druga dva ustavna naroda, ali i  kao posljedica lošega ekonomskoga stanja.

Hrvatska politika, ali i ukupna politika u BiH mora stvarati uvjete za biološku revitalizaciju jer su Hrvati BiH kroz povijest imala slična iskušenja ali su se uvijek uspjeli se revitalizirati.

HDZ 1990 smatra da svaka odgovorna politika ovu činjenicu mora imati u vidu i naći pravi odgovor za nju. Naime, u situaciji smanjenja stanovništva, i to radno aktivnoga, posebno u ruralnim i nerazvijenim krajevima,  nemoguće je voditi ekonomsku politiku koja će stvoriti materijalne pretpostavke za poboljšanje općenito standarda građana i sigurne budućnosti.

HDZ 1990 smatra da populacijska politika mora imati posebno istaknuto mjesto na svim razinama vlasti, s ciljem zadržavanja mladih i stvaranja mogućnosti za školovanje, zapošljavanje i zasnivanje obitelji koje će rezultirati većim natalitetom.

Obitelj kao temeljna stanica društva mora biti zaštićena, a socijalna politika mora osigurati povoljnosti za samohrane majke, trudnice, roditelje s malom djecom i sve roditelje koji nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje obitelji.

Uloga žene u obitelji, sferi rada te  u društvenom, stranačkom  i političkom životu mora biti jednako vrednovana kao i uloga muškarca. Politika jednakih šansi za oba spola je pretpostavka  sveukupnoga društveno uspješnog razvoja. Za to je potrebno da država osigura  kvalitetne institucije predškolskog odgoja, preuzme odgovornost i oslobodi roditelje za radno angažiranje, i da to shvati ne kao potrošnju već kao investiciju u ekonomiju i budućnost društva.

 

POVRATAK

HDZ 1990 nije zadovoljna ukupnim procesom povrata a pogotovu Hrvata od uspostave mira do danas, što se posebno odnosi na povratak na teritoriju entiteta Republika Srpska. Kao glavne razloge slabog povratka na ova područja vidimo ustavnu neravnopravnost, nepravedan odnos međunarodnih institucija i donatora te lošu politiku u dužem vremenskom razdoblju posebno u kritičnim godinama neposredno nakon rata. Minimalan povratak u RS je dokaz kako u Bosni i Hercegovini bez zajamčenih kolektivnih prava nema ostvarenja niti individualnih ljudskih prava.

HDZ 1990 se zalaže za pravo povratka svih prognanih i izbjeglih u svoje domove bez ikakva uvjetovanja. Pravo na povratak ne vidimo samo kao ispunjavanje obveza prema dodatku VII. Daytonskoga mirovnog sporazuma, već kao na temeljno ljudsko pravo i preduvjet za izgradnju stabilne i samoodržive BiH. Neponištivo je pravo svakoga pojedinca i obitelji slobodno odlučiti o mjestu življenja. Učiniti ćemo sve da se ni na koji način ne ograniči raspolaganje privatnom imovinom prognanika i izbjeglica. Preduvjet održiva povratka je pored obnove domova, osobna i imovinska sigurnost, razvoj gospodarstva i zapošljavanje, uspostava socijalnih službi, zdravstva i naobrazbe.

HDZ 1990 pozivamo sve osobe koje se iz bilo kojih razloga do sada nisu vratili, da, bez velike nužde, ne prodaju imovinu jer će se uskoro poželjeti vratiti, ako ne oni onda, njihova djeca i unuci sigurno hoće.

HDZ 1990 će se zalagati za istinski nastavak povratka prognanih i izbjeglih građana smatrajući to strateški važnim za hrvatski narod i za BiH. Za taj proces država treba osigurati znatno veća sredstva, koja će biti, za razliku od do sada, ravnomjerno raspoređena na sve prostore u BiH, pogotovo od strateškog interesa za povratak, i po cijenu novih zaduženja BiH.

U praksi je vrlo iskrivljeno tumačenje odredbi  Aneksa DMS. Danas su politike u BiH u potpunosti izjednačile pravo na povratak sa pravom na izbor mjesta stanovanja, što nigdje u Aneksu VII ne stoji na takav način i  nije propisano. Apsolutno je nepovredivo pravo na povratak i  jasna je obveza svih strana da to pravo i osiguraju, dok istodobno Aneks VII kaže da izbjegle i raseljene osobe imaju pravo i na izbor drugog mjesta stanovanja, ali se strane neće mješati u izbor mjesta prebivališta. Dakle,  izbor mjesta prebivališta je pravo izbjeglica i raseljenih osoba, ali istodobno nije obveza države da isfinancira taj njihov izbor, dok je sa druge strane obveza strana potpisnica da u suradnji sa međunarodnim organizacijama osiguraju miran, nesmetan i planski povratak u BiH. Danas je ovaj process zamjenjen i nadležni organi su težište prebacili na lokalno integriranje, što u velikoj mjeri otežava i izravno utječe na slabije šanse za povratak onih koji još uvijek to svoje pravo žele i ostvariti.

HDZ 1990 zalaže se za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine uz izjašnjavanje i o nacionalnom, vjerskoj i jezičnoj pripadnosti. HDZ 1990 smatra da se rezultati tog popisa nikako ne mogu primjenjivali pri konstituiranju organa vlasti do donošenja novoga ustava, a do tada bi se primjenjivali rezultati popisa iz 1991. godine.

HDZ 1990 se zalaže za donošenje Zakona o imovini na državnoj razini sa preduvjetom da tome prethodi donošenje Zakona o restituciji.

DOMOVINSKI RAT

a)      Hrvatski narod se  plebiscitarno odlučio na referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Nakon početka napada na hrvatska sela i gradove, bez još formalno organizirane vojne sile, stao je u obranu prostora i golih života ljudi. Kasnije kroz formiranje i djelovanje vojne formacije Hrvatskoga vijeća obrane, dao je presudan doprinos u obrani Bosni i Hercegovini, međunarodno priznate države. Uspješna obrana, te završne oslobodilačke vojne operacije združenih snaga, dovele su do nove realnosti u BiH, koja je omogućila mirovne pregovore u Daytonu i završetak rata u BiH

b)      HDZ 1990 se zalaže, za osiguranje svim hrvatskim braniteljima,  obiteljima,  poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, pravnu sigurnost te materijalna i financijska prava u okviru materijalnih mogućnosti.

c)      HDZ 1990 se zalaže, radi dostojanstva žrtava, pravde i povratka povjerenja između naroda za procesuiranje svih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih tijekom rata, poštujući načelo individualne odgovornosti i kriv­nje. Premda ratni zločin ne zastarijeva, procesuiranje ratnih zločina radi ispunjenja pravde treba ubrzati kod postoje živi svjedoci i dokumentacija.

d)     HDZ 1990 smatra  optužnicu Haškoga tužiteljstva  u kojoj stoji kolektivna krivnja „udruženi zločinački pothvat“, a za koji se sudi  bivšim dužnosnicima HR Herceg-Bosne i generalima Hrvatskoga vijeća obrane, a  koja malo koga od Hrvata u BiH isključuje od krivnje, pravno neutemeljenim i apsolutno politički i moralno neprihvatljivim. Znamo i uvjereni smo da nije bilo zločinačkoga pothvata, već da su Hrvati u Domovinskom ratu vodili obrambeni rat u kojem je,  na žalost, bilo individualnih zločina.

e)      HDZ 1990 poziva  građane, državne i društvene institucije, udruge i medije, a obvezuje svoje članove, da štite temeljne  vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata Na taj način čuvamo moralni dignitet i  štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branitelja koji su sudjelovali u obrani Domovine.

 

 

PRAVNA I DEMOKRATSKA DRŽAVA

 

Pravna i demokratska država jamči svakom građaninu sigurnost i zaštitu od tuđe samovolje, omogućavajući svakom čovjeku da se dokaže bez obzira na socijalno ili imovinsko stanje jer se u pravnoj državi konflikti ne rješavaju prema zakonu jačega već prema pravu i zakonu. Država ima obvezu djelotvorno provoditi pravo, a pravni poredak je obvezujući za svakoga u istoj mjeri.

HDZ 1990 se zalaže za politički nezavisno i profesionalno sudstvo te za materijalnu sigurnost sudaca kao preduvjeta za nezavisno i nepotkupljivo sudstvo.

Zalažemo se za demokratsku i profesionalnu policiju koja će biti izvan utjecaja dnevne politike. Policajci trebaju biti dobro plaćeni kako bi u svom radu mogli odoljeti iskušenjima da budu korumpirani.

Policija i pravosuđe trebaju u svom radu imati stalnu podršku građana. Svaki građanin treba preuzeti dio odgovornosti za vlastitu i opću sigurnost kroz budnost i smisao za zajedništvo. Za osobnu i opću sigurnost nije dovoljno samo represivno i kazneno djelovanje već isto toliko je važno preventivno djelovanje. Međutim, preventivno djelovanje nije zadaća samo policije i pravosuđa, nego prije svega obitelji, školskih i vjerskih ustanova, različitih udruga i, osobito, medija.

HDZ 1990 će naročitu pozornost posvetiti borbi protiv organiziranoga kriminala i terorizma. Za učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma potrebne su dobro organizirane, profesionalne i s državne razine financirane i koordinirane policijske i obavještajne službe. Stoga podržavamo preustroj ovih službi u BiH. Suradnja sa susjednim državama i međunarodnim institucijama je nužna. Zalažemo se za uvođenje suvremenih tehnologija u suzbijanju kriminala i zaštiti ustavnoga poretka, pri čemu građanin treba biti zaštićen od zloporaba njegovih osobnih podataka.