Tražimo ravnopravnost svih učenika

Tražimo od Vlade Županije Zapadnohercegovačke da u školskoj 2020./2021. godini osigura besplatne udžbenike za svu djecu u osnovnom obrazovanju. Odluka Vlade o nabavci besplatnih udžbenika samo za djecu od prvog do sedmog razreda osnovne škole je diskriminatorna u odnosu na učenike osmih i devetih razreda. Tom Odlukom Vlada krši Konvenciju o pravima djeteta i Europsku konvencija o ljudskim pravima. Odluka prvenstveno krši načelo nediskriminacije ( jedno od četiri opća načela) Konvencije o pravima djeteta prema kojemu djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju ”neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju., rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.”, kao i članak 2., stavak 1. Konvencije, koji glasi:

”Države stranke poštivat će i osigurati svakom djetetu na svom području prava navedena u ovoj Konvenciji bez ikakve diskriminacije prema djetetu, njegovim roditeljima ili zakonskim skrbnicima glede njihove rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnoga, etničkoga ili socijalnog porijekla, imovine, teškoća u razvoju, obiteljskog porijekla ili kakve druge okolnosti.”

Također, Odluka krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima, članak 14. zabrana diskriminacije, koji glasi:

”Uživanje prava i sloboda predviđenih ovom konvencijom osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.”

Kao i Protokol broj 12., članak 1. Opća zabrana diskriminacije, uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koji glasi:

”1. Uživanje svih prava određenih zakonom osigurati će se bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje ili drugi status.

  1. Nitko ne smije biti diskriminiran od strane javnih tijela na bilo kojoj osnovi kako je navedeno u stavku 1.”

 

 

      GO HDZ 1990 Široki Brijeg

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar